Untitled
  • ABOUT US
  •  ADMINISTRATION
  • DEPARTMENTS
  • ORGANIZATIONS
  • CURRICULUM
  • DOWNLOAD
ดาวเด่นศิลปศาสตร์
 Our Brochures
 
ความเป็นมา
     ยุคโลกาภิวัฒน์ได้หล่อหลอมเศรษฐกิจและเหตุการณ์ทั่วโลกเข้าด้วยกัน การติดต่อสื่อสารกันระหว่างประเทศทั่วโลก ความสัมพันธ์ระหว่างทวิภาคีและพหุภาคีระหว่างประเทศไทยกับประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกทวีความสำคัญขึ้นมากเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และประเทศเกาหลี

     สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศที่มีอารยธรรมเก่าแก่กว่าห้าพันปี ปัจจุบันจีนมีประชากรมากถึงพันสามร้อยล้านคน และมีคนเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ทั่วโลกอีกนับร้อยล้านคน ผลพวงจากการยกระดับความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ ให้เป็นสาระสำคัญในการบริหารประเทศของจีนในช่วงเวลากว่าสามทศวรรษที่ผ่านมา ส่งผลให้จีนกลายเป็นมหาอำนาจใหม่ของเศรษฐกิจโลก กระแสการตั้งรับคลื่นเศรษฐกิจจีนจึงเป็นเรื่องที่ประเทศต่างๆ ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

      นับจากทศวรรษที่ 80 เป็นต้นมา ญี่ปุ่นได้ก้าวขึ้นมาเป็นประเทศผู้นำทางเศรษฐกิจเทียบเท่ากับอเมริกา ในฐานะประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจและผู้นำทางเทคโนโลยี ญี่ปุ่นได้มีบทบาทสำคัญทางด้านต่างๆ ต่อหลายประเทศทั่วโลกมาเป็นเวลากว่าสามทศวรรษแล้ว

      เกาหลีในฐานะประเทศเศรษฐกิจใหม่ ปัจจุบันได้ให้ความสำคัญต่อการเข้ามาลงทุนกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าสองประเทศที่กล่าวมาข้างต้น รวมทั้งอีกหลายๆ ประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่กำลังมีบทบาทสำคัญต่อประเทศไทยเช่นกัน

      ดังนั้น ความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับประเทศต่างๆ เหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ และการเข้าใจถึงบริบททางวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกันในความสัมพันธ์ทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ปัจจุบันจึงมีแนวโน้มด้านความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาและเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในประเทศแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกสูงขึ้นอย่างมาก

      คณะศิลปศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญข้างต้น จึงได้จัดตั้งสถาบันภาษาและเอเชียตะวันออกศึกษาขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านต่างๆ และสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที
 

วัตถุประสงค์


     1. ส่งเสริม สนับสนุน และเป็นผู้จัดอบรม/สัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก

     

      2. เป็นศูนย์กลางการแสวงหาความร่วมมือทางด้านการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิตกับสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

      3. จัดพิมพ์ และแปลตำรา/หนังสือต่างที่เกี่ยวข้องกับเอเชียตะวันออก อันจะเป็นการช่วยส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจทางด้านภาษาและวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออก

      4. เป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัยทางด้านภาษาและวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออก อันจะเป็นการช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้นในแวดวงวิชาการ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมต่อไป

      5. เป็นศูนย์กลางให้ความร่วมมือด้านเอเชียตะวันออกกับภาควิชาภาษาตะวันออกของคณะศิลปศาสตร์ ในการเปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา และผู้ประสานงานระหว่างคณะศิลปศาสตร์และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัย

      6. เป็นศูนย์กลางการจัดสอบและเตรียมความพร้อมทางด้านการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาต่างๆ ในเอเชียตะวันออก
 


โครงสร้างการบริหารองค์กร     
 
ภารกิจต่างๆ ของหน่วยงาน

1.
การแสวงหาความร่วมมือทางการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก

ปัจจุบัน สถาบันภาษาและเอเชียตะวันออกศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มีความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกรวมทั้งสิ้น 8 สถาบัน โดยแบ่งออกเป็นสถาบันในสาธารณรัฐประชาชนจีน 5  แห่ง  และสถาบันในประเทศญี่ปุ่นอีก 3 แห่ง 

ทั้งนี้ ทางสถาบันฯ กำลังจะขยายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีนและไต้หวันเพิ่มอีกเร็วๆ นี้ และมีโครงการเปิดหลักสูตรปริญญาโท สาขาการสอนภาษาจีนร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาของจีนในปีการศึกษา 2555

สถาบันอุดมศึกษาในความร่วมมือและโครงการความร่วมมือต่างๆ ของสถาบันฯ  ได้แก่

 

ลำดับ

ชื่อสถาบัน (ประเทศ)

โครงการความร่วมมือ
ที่ดำเนินการอยู่

โครงการความร่วมมือในอนาคต
ที่กำลังวางแผนร่วมกัน

1

มหาวิทยาลัยครูกวางสี
Guangxi Normal University
(สาธารณรัฐประชาชนจีน)

       ความร่วมมือกับวิทยาลัยวัฒนธรรมและการศึกษานานาชาติ

1. โครงการศึกษาต่อเนื่องหลักสูตรปริญญาตรี (ภาษาจีน) แบบ 2+2 และ 3+1 สำหรับนักศึกษาไทย
2. โครงการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรปริญญาตรี (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร) แบบ 2+2 และ 1+3 สำหรับนักศึกษาจีน
3. โครงการอบรมภาษาจีนระยะสั้น       ภาคฤดูร้อน
4.  อาจารย์แลกเปลี่ยน

       ความร่วมมือกับคณะศิลปศาสตร์

- หลักสูตรปริญญาโท (การสอนภาษาจีน)

2

มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง
Beijing Language and Culture University
(สาธารณรัฐประชาชนจีน)

       ความร่วมมือกับคณะภาษาจีน

1.โครงการศึกษาต่อเนื่อง  หลักสูตรปริญญาตรี(ภาษาจีน) แบบ 2+2.5 และ 3+1.5 สำหรับนักศึกษาไทย
2.โครงการอบรมภาษาจีนระยะสั้น     ภาคฤดูร้อน
3.  อาจารย์แลกเปลี่ยน

       ความร่วมมือกับคณะภาษาจีน

- หลักสูตรปริญญาโท (การสอนภาษาจีน)

3

วิทยาลัยหลีเจียง แห่งมหาวิทยาลัยครูกวางสี
Lijiang College,
Guangxi Normal University
(สาธารณรัฐประชาชนจีน)

-

       ความร่วมมือกับภาควิชาภาษาต่างประเทศ

1. โครงการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรปริญญาตรี (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร) แบบ 3+1 สำหรับนักศึกษาจีน
2. อาจารย์แลกเปลี่ยน

4

มหาวิทยาลัยเหรินหมิน
Renmin University of China
(สาธารณรัฐประชาชนจีน)

-

       ความร่วมมือกับคณะศิลปศาสตร์

- หลักสูตรปริญญาโท (การสอนภาษาจีน)

5

มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน
Xiamen University
(สาธารณรัฐประชาชนจีน)

-

-

6

มหาวิทยาลัยโอซาก้า
Osaka University
(ประเทศญี่ปุ่น)

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
เพื่อศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นระยะเวลา 1 ปี (โดยทุนรัฐบาลญี่ปุ่น)

-

7

มหาวิทยาลัยคังเซกักคุอิน
Kwansei Gakuin University
(ประเทศญี่ปุ่น)

-

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ระยะเวลา 1 ปี

8

มหาวิทยาลัยเกียวโตกักคุเอ็น
Kyoto Gakuen University
(ประเทศญี่ปุ่น)

(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ระยะเวลา 1 ปี

 

2.  การจัดโครงการอบรมด้านภาษาและการเตรียมสอบวัดระดับทางภาษา

นอกจากภารกิจด้านการแสวงหาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกดังกล่าวข้างต้น  สถาบันภาษาและเอเชียตะวันออกศึกษา ยังได้จัดโครงการอบรมด้านภาษาและการเตรียมสอบวัดระดับทางภาษา ดังนี้ 

-          โครงการอบรมภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน และขั้นต้นสำหรับบุคคลทั่วไป

-          โครงการอบรมภาษาจีนเพื่อเตรียมสอบวัดระดับภาษาจีนกลาง (HSK) ระดับต้น- กลาง

-          โครงการอบรมภาษาญี่ปุ่นเพื่อการเตรียมสอบวัดระดับ 2 และระดับ 3

-          โครงการอบรมภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ

 
ติดต่อสอบถาม
 
 

ผู้อำนวยการสถาบันภาษาและเอเชียตะวันออกศึกษา :
อ. สุภาพิศ  โชติธรรมวัฒนา

เจ้าหน้าที่สถาบันภาษาและเอเชียตะวันออกศึกษาคุณทนีย์วัน  สัจจะเขตร์

อาคารอุไรรัตน์ (อาคาร 3) ชั้น 2  ห้อง 209  มหาวิทยาลัยรังสิต

52/347  หมู่บ้านเมืองเอก  ถ. พหลโยธิน  ต. หลักหก  อ. เมือง จ. ปทุมธานี  12000

โทรศัพท์   02-9972200-30   ต่อ 1324 , 1321 

โทรสาร     02-9972200-30   ต่อ 1322

 

 

 
Untitled
  • HOME
  • SITE MAP
  • CONTANT