Untitled
  • ABOUT US
  •  ADMINISTRATION
  • DEPARTMENTS
  • ORGANIZATIONS
  • CURRICULUM
  • DOWNLOAD
ดาวเด่นศิลปศาสตร์
 Our Brochures
 
 
1.  ใบขออนุมัติการลา
2. ใบขออนุมัติปฎิบัติงานนอกเวลาปกติ
3. ใบเบิกค่าสอนเกินภาระงานอาจารย์ประจำในส่วนของโครงงาน/ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์
4.  ใบเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
5.  แบบคำขอเบิกค่ารักษาพยาบาล
6.  แบบคำขอเบิกค่ารักษาพยาบาล บิดามารดา
7.  ใบขอประชาสัมพันธ์
8.  ใบขออนุมัติใช้รถใบโอดีเซล
9.  ใบผลิตสื่อการสอน / ขอพิมพ์สำเนา
10. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
11. แบบขออนุมัติใช้รถ และเบิกจ่ายค่าเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่
12. ใบขออนุมัติใช้สนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬา
13. ใบขออนุมัติใช้สถานที่ / ห้องเรียน
14.  ใบลงเวลาอาจารย์พิเศษ
15.  ใบแจ้งซ่อม
16.  แบบฟอร์มการขอทำป้ายสัญญลักษณ์ สำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม
17.  ใบขอยืมสิ่งของและเครื่องใช้ของคณะศิลปศาสตร์
18.  แบบฟอร์มการส่งจดหมายภายใน / ภายนอกประเทศ
19.  ใบขนย้ายวัสดุ ครุภันฑ์ ทรัพย์สิน
20.  ใบขออนุมัติงบประมาณ (BR)
21.  ใบขอใช้ห้องประชุม 1-308 อาคาร์อาทิตย์ อุไรรัตน์ ( ตึก 1 )
22.  ใบเซ็นชื่อปฏิบัติงานปี2554
 
 
Untitled
  • HOME
  • SITE MAP
  • CONTACT