Untitled
  • ABOUT US
  •  ADMINISTRATION
  • DEPARTMENTS
  • ORGANIZATIONS
  • CURRICULUM
  • DOWNLOAD

 
 
 
ผลการแข่งขันงาน RSU Speech and
Quiz Contest 2017
(March)
-----------------------------------------
สามารถ Download ภาพกิจกรรมได้ที่นี่
ขอเชิญนักศึกษาระดับอุดมศึกษาเข้าร่วม
การประกวดทักษะภาษาอังกฤษ ในวันศุกร์
ที่ 24 มีนาคม 2560 (อ่านรายละเอียด
ด่านใน )
ผลการแข่งขัน RSU Speech and Speed Reading Contest 2016
ประกาศผลการแข่งขัน The RSU English Language Academic Event 2016
นักศึกษา วิชา ENG 370 English
for restaurant ร่วมโครงการพัตนา
ทักษะวิชาการและประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษาวันที่ 16 กรกฎาคม 2558RAMA GARDENS
HOTEL BANGKOK
อ.ปรัศนียา จารุมณี และดร.Rebecca K.Webb พัฒนาครูและนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ณ โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนนทบุรี
ผลการแข่งรายการต่างๆในงาน"The
RSU EnglishLanguage Academic
Event 2015" เมื่อวันที่ 4
มิถุนายน พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา
รวมภาพกิจกรรมประกาศผลการแข่งขัน
งาน RSU EnglisLanguageand
Culture Academic Event 2013

ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Arts (English)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
B.A. (English)


จุดมุ่งหมายหลักสูตร

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในทางภาษาอังกฤษ และมีความรู้ทางสาขาวิชาชีพ และมีความสามารถในการบูรณาการความรู้ทั้งสองด้านนี้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพทั้งในภาครัฐบาลและเอกชน
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมในด้านภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาระดับสูงขึ่น ทั้งในสถาบัณการศึกษาในต่างประเทศและต่างประเทศต่อไป คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือการศึกษาอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า 2. ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาตามระเบียบการคัดเลือกของ มหาวิทยาลัย
3. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือถูกไล่ออกจากสถาบัน อุดมศึกษาใดๆ เพราะความผิดทางวินัย
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. ไม่เคยต้องโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ


แนวทางประกอบอาชีพและศึกษาต่อ

1. เพื่อประกอบอาชีพในองค์กรทั้งของภาครัฐและเอกชน เช่น อาจารย์ เลขานุการ นักแปลเอกสาร มัคคุเทศก์ ล่าม และอาชีพอื่นๆ
2. เพื่อศึกษาต่อด้านภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น
3. เพื่อเป็นพื้นฐานในการสอบชิงทุนหรือศึกษาต่อในสาขาอื่นๆ ต่อไป
 
  • HOME
  • SITE MAP
  • CONTANT