Untitled
  • ABOUT US
  •  ADMINISTRATION
  • DEPARTMENTS
  • ORGANIZATIONS
  • CURRICULUM
  • DOWNLOAD
 
 
 
 
 
 
 
       
 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการแข่งขันและร่วมกิจกรรมภาษาฝรั่งเศส Vive le ประจำปี 2561
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการแข่งขันและร่วม
งานกิจกรรมภาษาฝรั่งเศส Vive le
francais ประจำปี 2558
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาและ
ศึกษาระยะสั้น ณ โรงเรียนมัธยมศึกษา
กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการแข่งขันและร่วม
กิจกรรมภาษาฝรั่งเศส Vive le francais
ประจำปี 2557
ขอเรียนเชิญอาจารย์ผู้สอนภาษาฝรั่งเศส
เข้าร่วมอบรมสัมมนาสำหรับครูผู้สอนภาษา
ฝรั่งเศสระดับมัธยมศึกษา เรื่อง <<Arts de I'image en classe: un autre regard sur le FLE>>
 
ภาพบรรยากาศงานมหกรรมภาษาฝรั่งเศส ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2561
อาจารย์และนักศึกษาภาควิชาภาษาฝรั่งเศส ม.รังสิตจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย
CanTho ประเทศเวียดนาม
Mme Sophie GOEDEFROIT ผอ.
องค์กรความร่วมมือด้านภาษาฝรั่งเศส
ระหว่างมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศ
ผู้พูดภาษาฝรั่งเศส ได้เข้าเยี่ยมคารวะ
ท่านดร. อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี
และทำพิธีมอบป้าย AUF ให้กับ
มหาวิทยาลัยรังสิต
โครงการค่ายฝรั่งเศส ณ คำแสดริเวอร์แควรีสอร์ทจ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา
นักศึกษาภาควิชาภาษาฝรั่งเศส ม.รังสิตได้รับพระราชทานรางวัล รางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในงานฝรั่งเศสประจำปี 2557
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled
  • HOME
  • SITE MAP
  • CONTACT