Untitled
  • ABOUT US
  •  ADMINISTRATION
  • DEPARTMENTS
  • ORGANIZATIONS
  • CURRICULUM
  • DOWNLOAD
ดาวเด่นศิลปศาสตร์
 Our Brochures
 
ขอเชิญอาจารย์ผู้สอนภาษาฝรั่งเศส
เข้าร่วมการอารมสัมมนาและขอเชิญส่ง
นักเรียนเข้าร่วมค่ายภาษาฝรั่งเศสระ
ดับภูมิคาคอาเซียน ระหว่างวันศุกร์ที่ 8
ถึง อังคารที่ 12 มีนาคม 2556 นี้
ภาควิชา มนุษยศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วม
งาน "ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยสู่อาเซียน"
นิทรรศการและเสวนา โครงการ
ส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประกาศรับสมัครงาน
ขอเชิญท่านที่สนใจเข้า
ร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่อง
"กว่าจะเป็นสำนวนไทย"
คุรุสภาประกาศเกียรติคุณให้ ดร.ปิยสดา
ม้าไว ได้รับยกย่องเกียรติเป็นครูภาษา
ฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2555
“มหกรรมตรุษจีนรังสิต ครั้งที่ 5”
Study Tour in Australia
6 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2556
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “RSU English
Language and Culture Academic
Event 2013”(อ่านรายละเอียดด้านใน)
ประมวลภาพ“สัมมนา
ในหัวข้อการสอนภาษาอังกฤษ ”
การอบรมเตรียมความพร้อมก่อน
การฝึกงานของนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษ

ภาควิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์
จัดงานประชุมผู้ปกครองและปัจฉิม
นิเทศนักศึกษาโครงการ2+2 และ3+1

ภาควิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ 
จัดงาน Bye’nior 56

ประมวลภาพกิจกรรมเตรียมความพร้อม
บัณฑิต : ทัศนศึกษาโรงงาน ภาควิชา
ภาษาญี่ปุ่
ประมวลภาพกิจกรรมส่งเสริมวิชาชีพ 
: งานสายการบินภาควิชาภาษาญี่ปุ่น
ประมวลภาพกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ญี่ปุ่น : พิธีชา ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น
โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิต
วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น
 
ขบวนพาเหรดพยอมเกมส์ 2555 RSU Japanese Fair 2012
 
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ พัฒนาศักยภาพศิษย์เก่า
 
 
click เพื่อชมวีดีโออื่นๆ

Untitled
  • HOME
  • SITE MAP
  • CONTACT