Untitled
  • ABOUT US
  •  ADMINISTRATION
  • DEPARTMENTS
  • ORGANIZATIONS
  • CURRICULUM
  • DOWNLOAD
 
 
 
 
 

ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและคณาจารย์เข้าร่วมงาน RSU Japanese Fair 2017  มหกรรมญี่ปุ่นรังสิต ครั้งที่ 10
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 8.30-16.00 น.

ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิเข้าร่วมการแข่งขัน
ประเภทต่างๆ ในงานมหกรรมญี่ปุ่นรังสิต
ครั้งที่ 9 วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
เวลา 8.30-16.00 นห้องประชุมใหญ่ 1-301
ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ม.รังสิต

ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
และคณาจารย์เข้าร่วมงาน RSU Japanese
Fair 2017  มหกรรมญี่ปุ่น  รังสิต ครั้งที่ 9
วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
เวลา 8.30-16.00 น.
MORE

ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานดีๆเพื่อนักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น ให้ได้พัฒนาทักษะการพูดในที่ชุมชนกับการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ซึ่งปีนี้จัดมาเป็นปีที่ 15 แล้ว งานจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 อาคารรัตนคุณากร (ตึก 11)

ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น จัดโครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตการแนะแนวการประกอบอาชีพ
Prof.Dr.Hiroshi TAMURA รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และศาสตราจารย์ประจำคณะ
วิศวกรรมเคมี พร้อมกับ Mr.Manabu
TAKEICHI หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ จาก
มหาวิทยาลัยคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
ได้มาเยือนมหาวิทยาลัยรังสิต
MORE


ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น)
Bachelor of Arts (Japanese)
ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)
B.A. (Japanese)

จุดมุ่งหมายหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีลักษณะ ดังนี้
1. มีทักษะในการใช้ภาษาญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี สนองให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อร่วมสร้างความเข้าใจอันดี และความสัมพันธ์ที่เสมอภาคระหว่างไทยและญี่ปุ่น
2. มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น รวมทั้งเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับญี่ปุ่น รวมทั้งเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับญี่ปุ่นตลอดจนพัฒนาความคิด เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น และเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่น และสามารถทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระหว่างไทยและญี่ปุ่น

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือการศึกษาอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า
2. ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาตามระเบียบการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย
3. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ เพราะความผิดทางวินัย
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. ไม่เคยต้องโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

แนวทางประกอบอาชีพและศึกษาต่อ
1. ล่ามประจำโรงงาน หรือบริษัทญี่ปุ่น
2. เลขานุการ
3. นักแปลเอกสาร หนังสือ ภาพยนต์โทรทัศน์ การ์ตูน หรือ สารคดี
4. งานด้านธุรกิจการท่องเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์
5. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ประจำสถานทูต
6. เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่น
7. อาชีพอิสระ เป็นต้น

ทุนการศึกษา
1. ทุนทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น จากมูลนิธิญี่ปุ่น สำหรับผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่น ระยะเวลา 2 สัปดาห์
2. ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกปีละประมาณ 50 ทุน
3. ทุนนักศึกษาวิจัย (Research Student) ในโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลาประมาณ 1 ปี

กิจกรรมประจำปี ของภาควิชา
1. กิจกรรมทางวัฒนธรรม เช่น เทศกาลทานาบาตะการสอนทำอาหารญี่ปุ่น การสอนรำวงญี่ปุ่น(Bon-Odori)
การสอนเขียนพู่กันญี่ปุ่น การพับกระดาษแบบญี่ปุ่น (Origami) เป็นต้น
2. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น
3. การทัศนศึกษาบริษัท และโรงงานของญี่ปุ่น
4. นำชมพิธีชงชา ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5. โครงการเตรียมตัวเพื่อ การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น
6. โครงการฝึกงานในบริษัทญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (เสริมหลักสูตร) ระหว่างปิดภาคเรียน
7. โครงการทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น Japanese Study Tour ( ระหว่างปิดภาคฤดูร้อน)
8. การปัจฉิมนิเทศ และ แนะแนวการประกอบอาชีพ

กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยองค์กรภายนอก
1. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น (ชิงทุนทัศนศึกษา ที่ประเทศญี่ปุ่น 2 สัปดาห์)
2. การประกวดเรียงความ ชิงทุนการศึกษาของสายการบินเจแปน แอร์ไลน์
3. เทศกาลรำวงญี่ปุ่น (Bon-Odori)
4. แนะแนวการศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น


 
Untitled
  • HOME
  • SITE MAP
  • CONTACT