Untitled
  • ABOUT US
  •  ADMINISTRATION
  • DEPARTMENTS
  • ORGANIZATIONS
  • CURRICULUM
  • DOWNLOAD
 
 
 
 
 
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต

โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ ( 2 รายวิชา ไม่นับหน่วยกิต)หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน 24 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเอก 78 หน่วยกิตหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
Untitled
  • HOME
  • SITE MAP
  • CONTACT