Untitled
  • ABOUT US
  •  ADMINISTRATION
  • DEPARTMENTS
  • ORGANIZATIONS
  • CURRICULUM
  • DOWNLOAD
 
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมงานการจัดโครงการประกวด
กลอนสด ครั้งที่ ๑๒ ชิงถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ในวันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้อง๑-๓๐๑ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์
ขอเชิญร่วมงานการจัดโครงการประกวด
กลอนสด ครั้งที่ ๑๑ ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ในวันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม
๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้อง๑-๓๐๑ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์
ประกาศผลการประกวดกลอนสด
คัดลายมือ อ่านออกเสียง ร้อยกรอง
ประชาชนโครงการประกวดกลอนสด
ครั้งที่ ๑๐(รอบชิงชนะเลิศ)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประกวดอ่าน
ออกเสียง(รอบแรก) โครงการประกวด
กลอนสด ครั้งที่ ๑๐
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
ไทยนิทัศน์ ประจำปี ๒๕๕๖ ในหัวข้อ
"คิดถึง...พระลอ" ในวันพฤหัสบดีที่ ๑
พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้อง Aditoriam
(๑๕-๒๒๕) คณะนิเทศศาสตร์ ม.รังสิต

More

ประกาศผลโครงการประกวดกลอนสด ครั้งที่ ๑๔ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ประมวลภาพบรรยากาศงานโครงการ
ประกวดกลอนสดครั้งที่ ๑๑ เมื่อวัน
ศุกร์ที่ ๒๔ ก.ค ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา
ณ ห้อง ๑-๓๐๑ อาคารอาทิตย์
อุไรรัตน
 
ภาควิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารจัด
โครงการสัมมนาและอภิปรายเรื่อง
“นัยแฝงผ่านตัวอักษร” เมื่อวันศุกร์ที่ 
24 เมษายน พ.ศ. 2558
ณ ห้องประชุม 7-100
ภาควิชาภาษาไทยจัดโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการเรียน
การสอน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๖ พ.ย.๒๕๕๗
โครงการประกวดกลอนสด ครั้งที่ ๑๐
จัดโดยภาควิชาภาษาไทย ม.รังสิต
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ ก.ค ๒๕๕๗

More


 
Untitled
  • HOME
  • SITE MAP
  • CONTANT