Untitled
  • ABOUT US
  •  ADMINISTRATION
  • DEPARTMENTS
  • ORGANIZATIONS
  • CURRICULUM
  • DOWNLOAD
 
 
 
 
 
ชื่อหลักสูตร    

 

ภาษาไทย

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕)

  ภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts Program inThai Language for Communication

 

ชื่อปริญญา

   
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)

  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)

Bachelor of Arts (Thai Language for Communication)

  ชื่อย่อ (ภาษาไทย)

ศศ.บ. (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)

  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) B.A. (Thai Language for Communication)
 

โครงสร้างหลักสูตร

ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร  ๔  ปี 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร     ๑๓๕     หน่วยกิต

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ๓๒     หน่วยกิต

ก. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ข. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ค. กลุ่มวิชาภาษา
ง. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
จ. กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 


หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
 
 

๒. หมวดวิชาเฉพาะ     ๙๗      หน่วยกิต

  
ก. วิชาบังคับ
        - กลุ่มวิชาบังคับร่วม                                  - กลุ่มวิชาบังคับสาข
ข. วิชาเอกเลือก
ค. วิชาโทหรือวิชาเลือก

๕๘

๕๒
๒๑
๑๘
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
 
 

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า      ๖     หน่วยกิต

 
Untitled
  • HOME
  • SITE MAP
  • CONTANT