Untitled
  • ABOUT US
  •  ADMINISTRATION
  • DEPARTMENTS
  • ORGANIZATIONS
  • CURRICULUM
  • DOWNLOAD
 
 
 
 
 
喔о复喔娻覆喔氞副喔囙竸喔编笟喔覆喔傕覆 54 喔笝喙堗抚喔⑧竵喔脆笗
喔ム赋喔斷副喔
喔`斧喔编釜喔о复喔娻覆 喔娻阜喙堗腑喔о复喔娻覆
喔笝喙堗抚喔⑧竵喔脆笗
1.
THA 213 喔ム副喔佮俯喔撪赴喔犩覆喔┼覆喙勦笚喔
(Characteristics of the Thai Language)
3 (3-0-6)
2.
THA 214 喔犩覆喔┼覆喔ㄠ覆喔笗喔`箤喔犩覆喔┼覆喙勦笚喔
(Thai Linguistics)
3 (3-0-6)
3.
THA 221 喔炧副喔掄笝喔侧竵喔侧福喔熰副喔囙箒喔ム赴喔佮覆喔`笧喔灌笖
(Listening and Speaking Skill Development)
3 (2-2-5)
4.
THA 222 喔ㄠ复喔ム笡喔班竵喔侧福喙冟笂喙夃箑喔傅喔⑧竾喙喔炧阜喙堗腑喔佮覆喔`釜喔粪箞喔釜喔侧福
(Art of Voice Training for Communication)
3 (2-2-5)
5.
THA 223 喔炧副喔掄笝喔侧竵喔侧福喔箞喔侧笝喙佮弗喔班竵喔侧福喙喔傕傅喔⑧笝
(Reading and Writing Skill Development)
3 (2-2-5)
6.
THA 224 喔佮覆喔`笟喔编笝喔椸付喔佮箒喔ム赴喔福喔膏笡喔勦抚喔侧浮
(Note-taking and Summary Writing)
3 (2-2-5)
7.
THA 233 喔о福喔`笓喔勦笖喔掂箘喔椸涪喔ㄠ付喔佮俯喔
(Thai Literature Study)
3 (3-0-6)
8.
THA 234 喔犩覆喔┼覆喔о福喔`笓喔勦笖喔
(Literary Styles)
3 (3-0-6)
9.
THA 321 喔犩覆喔┼覆喙勦笚喔⑧箖喔權腑喔囙竸喙屶竵喔侧福
(Thai Language in Organization)
3 (2-2-5)
10.
THA 322 喔佮覆喔`箖喔娻箟喙喔椸竸喙傕笝喙傕弗喔⑧傅喔覆喔`釜喔權箑喔椸辅喙喔炧阜喙堗腑喔佮覆喔`釜喔粪箞喔釜喔侧福
(Information Technology for Communication)
3 (2-2-5)
11.
THA 324 喙喔椸竸喔權复喔勦竵喔侧福喔澿付喔佮腑喔氞福喔∴箒喔ム赴喔佮覆喔`笡喔`赴喔娻父喔
(Conference and Training Techniques)
3 (2-2-5)
12.
THA 325 喔佮覆喔`笣喔多竵喔囙覆喔權抚喔脆笂喔侧笂喔掂笧
(Professional Internship)
1 (0-35-18)
13.
THA 344 喔о福喔`笓喔佮福喔`浮喔`箞喔о浮喔浮喔编涪
(Contemporary Literature)
3 (3-0-6)
14.
THA 345 喔о福喔`笓喔佮福喔`浮喔о复喔堗覆喔`笓喙
(Literary Criticism)
3 (2-2-5)
15.
THA 421 喔佮覆喔`箖喔娻箟喔犩覆喔┼覆喙喔炧阜喙堗腑喔佮覆喔`笝喔赤箑喔笝喔
(Language for Presentation)
3 (2-2-5)
16.
THA 422 喔副喔∴浮喔權覆喔笭喔侧笧喙佮弗喔班笡喔编笉喔覆喔佮覆喔`箖喔娻箟喔犩覆喔┼覆喙勦笚喔⑧箖喔權笡喔编笀喔堗父喔氞副喔
(Seminar in Nature and Problem of Thai Usage)
3 (2-2-5)
17.
THA 425 喔佮覆喔`辅喔多竵喔┼覆喔箞喔о笝喔氞父喔勦竸喔
(Independent Study)
3 (0-15-18)**
18.
THA 426 喔斧喔佮复喔堗辅喔多竵喔┼覆喔赋喔福喔编笟喔犩覆喔┼覆喙勦笚喔⑧箑喔炧阜喙堗腑喔佮覆喔`釜喔粪箞喔釜喔侧福
(Cooperative Education in Thai Language for Communication)
7 (0-35-18)**
19.
THA 441 喔佮覆喔`箒喔涏福喔`腹喔涏抚喔`福喔撪竵喔`福喔
(Adaptation of Literary Works)
3 (2-2-5)
       

喔浮喔侧涪喙喔笗喔聽 :聽 ** 喔赋喔福喔编笟喔溹腹喙夃笚喔掂箞喙喔傕箟喔侧箓喔勦福喔囙竵喔侧福喔斧喔佮复喔堗辅喔多竵喔┼覆喙喔ム阜喔竵喙喔`傅喔⑧笝喔`覆喔⑧抚喔脆笂喔 THA 426聽
喔斧喔佮复喔堗辅喔多竵喔┼覆喔赋喔福喔编笟喔犩覆喔┼覆喙勦笚喔⑧箑喔炧阜喙堗腑喔佮覆喔`釜喔粪箞喔釜喔侧福聽聽 喙佮笚喔權福喔侧涪喔о复喔娻覆 THA 321, THA 325

喙佮弗喔奥 THA 422聽

喔о复喔娻覆喙喔竵喙喔ム阜喔竵 喙勦浮喙堗笝喙夃腑喔⑧竵喔о箞喔 21 喔笝喙堗抚喔⑧竵喔脆笗

喔權副喔佮辅喔多竵喔┼覆喔覆喔傕覆喔о复喔娻覆喔犩覆喔┼覆喙勦笚喔⑧箑喔炧阜喙堗腑喔佮覆喔`釜喔粪箞喔釜喔侧福喔堗赴喔曕箟喔竾喙喔ム阜喔竵喔ㄠ付喔佮俯喔侧福喔侧涪喔о复喔娻覆喙喔竵喙喔ム阜喔竵聽聽聽 喔堗赋喔權抚喔 21
喔笝喙堗抚喔⑧竵喔脆笗喔曕覆喔∴笚喔掂箞喙勦笖喙夃竵喔赤斧喔權笖喙勦抚喙壜 喙傕笖喔⑧箑喔ム阜喔竵喔堗覆喔佮福喔侧涪喔о复喔娻覆喔椸傅喙堗笭喔侧竸喔о复喔娻覆喔犩覆喔┼覆喙勦笚喔⑧箑喔涏复喔斷釜喔笝聽 喔斷副喔囙笗喙堗腑喙勦笡喔權傅喙

喔ム赋喔斷副喔
喔`斧喔编釜喔о复喔娻覆 喔娻阜喙堗腑喔о复喔娻覆
喔笝喙堗抚喔⑧竵喔脆笗
1.
THA 215 喔勦赋喔曕箞喔侧竾喔涏福喔班箑喔椸辅喙冟笝喔犩覆喔┼覆喙勦笚喔
(Foreign Words in Thai)
3 (3-0-6)
2.
THA 225 喔佮覆喔`箖喔娻箟喔犩覆喔┼覆喙喔炧阜喙堗腑喔福喙夃覆喔囙笀喔脆笗喔覆喔覆
(Communication in Volunteer Mind)
3 (2-2-5)
3.
THA 226 喔佮覆喔`箑喔傕傅喔⑧笝喙喔娻复喔囙釜喔`箟喔侧竾喔福喔`竸喙
(Creative Writing)
3 (2-2-5)
4.
THA 227 喔佮覆喔`笧喔灌笖喙喔炧阜喙堗腑喔樴父喔`竵喔脆笀
(Business Speaking)
3 (2-2-5)
5.
THA 242 喔犩腹喔∴复喔涏副喔嵿笉喔侧箘喔椸涪喔涏福喔脆笚喔编辅喔權箤
(Review of Thai Wisdom)
3 (2-2-5)
6.
THA 243 喔勦笗喔脆笂喔權竵喔编笟喔佮覆喔`笚喙堗腑喔囙箑喔椸傅喙堗涪喔о箑喔娻复喔囙抚喔编笒喔權笜喔`福喔
(Folklore and Cultural Tourism)
3 (2-2-5)
7.
THA 311 喔佮覆喔`箒喔涏弗喔犩覆喔┼覆喔副喔囙竵喔む俯喙喔涏箛喔權笭喔侧俯喔侧箘喔椸涪
(Translation from English into Thai)
3 (2-2-5)
8.
THA 312 喔佮覆喔`箑喔傕傅喔⑧笝喔`箟喔涪喔佮福喔竾
(Poetry Writing)
3 (2-2-5)
9.
THA 326 喔佮覆喔`箑喔傕傅喔⑧笝喔氞笚喔勦抚喔侧浮喙佮弗喔班釜喔侧福喔勦笖喔
(Article and Feature Writing)
3 (2-2-5)
10.
THA 327 喔佮覆喔`箑喔傕傅喔⑧笝喙喔炧阜喙堗腑喔佮覆喔`箓喔嗋俯喔撪覆
(Writing for Advertising)
3 (2-2-5)
11.
THA 328 喔佮覆喔`箑喔傕傅喔⑧笝喔椸覆喔囙笜喔膏福喔佮复喔
(Business Writing)
3 (2-2-5)
12.
THA 329 喔佮覆喔`箑喔傕傅喔⑧笝喔椸覆喔囙笜喔膏福喔佮复喔
(Business Writing)
3 (2-2-5)
13.
THA 346 喔勦笗喔脆笂喔權抚喔脆笚喔⑧覆
(Folklore)
3 (2-2-5)
14.
THA 347 喙喔椸抚喔曕赋喔權覆喔
(Mythology)
3 (3-0-6)
15.
THA 348 喔о福喔`笓喔佮福喔`浮喙喔炧弗喔囙笧喔脆笝喔脆笀
(Song Literature Analysis)
3 (3-0-6)
16.
THA 427 喔佮覆喔`箖喔娻箟喔犩覆喔┼覆喙勦笚喔⑧箖喔權釜喔粪箞喔浮喔о弗喔娻笝
(Thai Language in Mass Media)
3 (2-2-5)
17.
THA 428 喔佮覆喔`箖喔娻箟喔犩覆喔┼覆喙喔炧阜喙堗腑喔佮覆喔`笡喔`赴喔娻覆喔副喔∴笧喔编笝喔樴箤喔椸覆喔囙笜喔膏福喔佮复喔
(Thai for Business Public Relations)
3 (2-2-5)
18.
THA 429 喔佮覆喔`箑喔傕傅喔⑧笝喙喔炧阜喙堗腑喔佮覆喔`箒喔笖喔
(Script Writing)
3 (2-2-5)


 
Untitled
  • HOME
  • SITE MAP
  • CONTANT