Untitled
  • ABOUT US
  •  ADMINISTRATION
  • DEPARTMENTS
  • ORGANIZATIONS
  • CURRICULUM
  • DOWNLOAD
 
 
 
 
 

ภาพโครงการเรียนภาษาจีนระยะสั้นซัมเมอร์ไต้หวัน ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่  1 ก.ค.58 – 11 ส.ค. 58

ผศ.ดร.ปิยสุดา ม้าไว คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และคณาจารย์จากภาควิชาภาษาจีน ได้มีโอกาสต้อนรับ Asst.Dean.Ph.D
& Assoc.Prof.Lu Qinning และAj.Zhang Wenting ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ
 

อ.ณัฐฌาภรณ์ เดชราช หัวหน้าภาควิชาภาษาจีน ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการเวริ์คชอป ครูผู้สอนภาษาจีน
ชาวไทย ณ มหาวิทยาลัยเฉิงกง เมืองไทหนาน แห่งไต้หวัน  ระหว่างวันที่ 4-17 ตุลาคม 2558
 1
คณะศิลปศาสตร์ได้จัดปัจฉิมนิเทศ
โครงการศึกษาต่อเนื่อง 2+2 และ
3+
1
ภาพการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน
ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 วันอังคารที่28
กรกฏาคม 2558
การสัมมนาการจัดการความรู้หารือ
ความร่วมมือด้านวิชาการภาษาจีน
ว่าด้วยเรื่องจีนศึกษา สามสถาบัน
อันประกอบด้วย ม.หัวเฉียว
ม.รามคำแหง และม.รังสิต


ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่เข้ารอบสุดท้ายสุนทรพจน์ภาษาจีน ครั้งที่ 7

ข่าวดีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ต้องการ “เวทีแสดงความสามารถทางภาษาจีน” การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน ครั้งที่ 7
ประจำปี 2561
ประกาศผลผู้เข้ารอบสุดท้ายมหกรรมตรุษจีน
รังสิต ครั้งที่9 ในทุกประเภทรายการแข่งขัน
ขอเรียนเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรม มหกรรมตรุษจีนรังสิต
ครั้งที่9 วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่
(1-301) อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์ ม.รังสิต
(อ่านรายละเอียดด้านใน
)
ขอเชิญนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน ครัังที่ 5 ประจำปี 2559(อ่านรายละเอียดด้านใน
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านจีนศึกษา ครั้งที่1 ปี 2559 วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม2559 ณ อาคารศรีจุฬาลักษณ์ มหาวิทยาลัย
รามคำแหง โดยความร่วมมือ 4 สถาบัน (อ่านรายละเอียดด้านใน)

 

 


 
Untitled
  • HOME
  • SITE MAP
  • CONTANT