Last Updated: 14-Nov-2013 14:22

       ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน ภาควิชาภาษาไทย ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๗ โดยบรรยายเรื่อง "การวิเคราะห์และการทำวิจัยภาษาไทยโดยใช้ทฤษฏีภาษาศาสตร์" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลการทางการศึกษาได้นำ
ความรู้ด้านภาษาศาสตร์มาใช้ในการทำวิจัยทางด้านภาษาไทยให้มากขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้อง ๑-๗๒๐
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต