Last Updated: 14-Nov-2013 14:22

 

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย


ดร.ปิยะสุดา ม้าไว้ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ประธานกล่าวเปิดงาน


บรรยากาศก่อนการฟังบรรยาย


กิจกรรสันทนาการระหว่างการฟังบรรยาย


พระอาาจารย์ปัญญา วรเมธี


คณะทำงาน

นักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมการฟังบรรยาย


พิธีกรกล่าวประวัติการทำงานของท่านวิทยากร


บรรยาการการฟังการบรรยาย


บรรยากาศระหว่างการฟังบรรยาย


กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล


พระอาจารย์ปัญญา วรเมธี