ผลิตแพทย์ที่ได้มาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคม

ผลิตแพทย์ที่มีความสามารถในการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ผลิตบัณฑิตแพทย์ที่ได้มาตรฐานแพทยสภา พัฒนาการเรียนรู้คู่งานวิจัยผดุงไว้ซึ่งศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ประชาชน

เป็นสภาบันผลิตแพทย์ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม และมีคุณภาพในระดับนานาชาติ

M (Morality) มีคุณธรรม
D (Dignity) มีความภาคภูมิใจ
R (Responsibility) มีความรับผิดชอบ
S (Seniority) มีการนับถืออาวุโส
U (Unity) มีความสามัคคี
( MD = Medicine RSU = Rangsit University )

ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม รับใช้สังคม

มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบที่การศึกษา คือ “นวัตกรรม”

คุณธรรมนำความรู้