วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ชั้น 4 อาคารประสิทธิ์ อุไรรัตน์
ภายในโรงพยาบาลราชวิถี
ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2354-4725
โทรสาร.0-2354-4726


วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารสถาบันร่วมผลิตแพทย์ ฯ ชั้น 4
ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2354-4725 โทรสาร. 0-2354-4726