1. รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว 3 รูป
2. บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ (ตัวจริง)
3. สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ชุด

(สำหรับผู้กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการคัดเลือกรอบ 1 ให้ยื่นสำเนาหลักฐานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาด้วย)

1. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครสอบ จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัครสอบ จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด
(พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด
(พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)