หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา แพทยศาสตรบัณฑิต
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): แพทยศาสตรบัณฑิต
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Doctor of Medicine
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): พ.บ.
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.D.

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2555)

เอกลักษณ์
เครื่องหมายวิทยาลัยแพทยศาสตร์สีประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์
     สีเขียว (หัวเป็ด)


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

     เพื่อให้บัณฑิตแพทย์มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติ สอดคล้องกับมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แพทยสภา และสมาพันธ์แพทยศาสตรของโลก (World Federation for Medical Education - WFME) อย่างเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทย ดังต่อไปนี้
     1) มีความรู้ ทักษะ และเจตคติ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ (มคอ.๑)
     2) มีความรู้ ทักษะ และเจตคติ ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ แพทยสภา พ.ศ.๒๕๕๕
     3) แก้ปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขแบบองค์รวม (ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ วัฒนธรรม จิตวิญญาณ และสิ่งแวดล้อม) ได้อย่างเหมาะสม
     4) มีแนวคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีการประเมินตนเอง การวิจัย การศึกษา แสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถจะพัฒนาตนเพื่อประกอบวิชาชีพแพทย์และสาธารณสุขไปสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักบริหารจัดการ รวมทั้งพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ได้ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทางการแพทย์และชีวิตประจำวัน สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเอง
     5) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้อง ทั้งวจนภาษา และการบันทึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     6) ประยุกต์แนวทางในการสร้างเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพในประชากรทุกวัย รวมทั้งเลือกใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามความจำเป็น
     7) มีความสามารถทางบริหารจัดการ และปฏิบัติงานได้ทั้งชุมชนเมืองและชนบท
     8) มีความภาคภูมิใจในคุณค่าของวิชาชีพแพทย์ สถาบันศึกษาและฝึกอบรม