เพื่อให้การเทียบโอนรายวิชาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยรังสิต และเกณฑ์มาตรฐานของแพทยสภา จึงกำหนดเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนเพื่อใช้กับนักศึกษาแพทย์ปีการศึกษา ๒๕๕๐ เป็นต้นไป ดังนี้
     ๑. ให้ยกเลิกประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๔๘
     ๒. เป็นนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตทุกขั้นตอน
     ๓. การเทียบโอนให้เทียบโอนได้เฉพาะหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และกลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ หมวดวิชาเฉพาะตามหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา ๒๕๔๙ เท่านั้น และผลการประเมินในรายวิชาจะต้องเทียบได้ไม่ต่ำกว่าระดับคะแนนตัวอักษร B หรือได้แต้มระดับคะแนน ๓.๐๐ หรือเทียบเท่า
     ๔. รายวิชาในกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพหมวดวิชาเฉพาะ และกลุ่มวิชาชีพหมวดวิชาเฉพาะไม่สามารถเทียบโอนได้
     ๕. การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๖
     ๖. การคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยการศึกษาปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๔๙

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๐