- ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
- ภาควิชาจักษุวิทยา
- ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
- ภาควิชาอายุรศาสตร์
- ภาควิชาศัลยศาสตร์
- ภาควิชาพยาธิวิทยา
- ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
- ภาควิชารังสีวิทยา
- ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
- ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
- กลุ่มงานศัลยศาสตร์ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติฯ)
- ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
- ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
- ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
- ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว