ปาณิสรา ผลบุญ
หัวหน้าสำนักงาน-เลขานุการคณบดีวราภรณ์ บัญญัติ
งบประมาณ-การเงินนิรันดร เพียรยา
โสตทัศนูปกรณ์กรรณิกา กันภิชัย
กิจการนักศึกษาเพ็ญสิริ อิสราวิชยานนท์
ธุรการทั่วไป
ภัคนิกุล คุณสุข
สารบรรณ-ธุรการทั่วไปปาริตา ปัญจาคะ
ธุรการทั่วไป
สาทิศ แช่มสายทอง
สารสนเทศอังสุมา จงมโนประเสริฐ
สารบรรณ-ธุรการทั่วไปโสภา ไชยมุติ
การศึกษา-ประเมินผลกัลยาณี รื่นเริง
การศึกษา-ประเมินผลธวัชชัย เข็มกลัด
ธุรการทั่วไปแสงเพ็ญ โกฉิม
พนักงานแม่บ้านกันยา พ่วงพร
พนักงานแม่บ้าน


ติดต่อประสานงาน

Tel. 02-354-4725
Fax. 02-354-4726