ปาณิสรา ผลบุญ
หัวหน้าสำนักงาน-เลขานุการคณบดี



วราภรณ์ บัญญัติ
งบประมาณ-การเงิน



นิรันดร เพียรยา
โสตทัศนูปกรณ์



กรรณิกา กันภิชัย
กิจการนักศึกษา



เพ็ญสิริ อิสราวิชยานนท์
ธุรการทั่วไป




ภัคนิกุล คุณสุข
สารบรรณ-ธุรการทั่วไป



ปาริตา ปัญจาคะ
ธุรการทั่วไป




สาทิศ แช่มสายทอง
สารสนเทศ



อังสุมา จงมโนประเสริฐ
สารบรรณ-ธุรการทั่วไป



โสภา ไชยมุติ
การศึกษา-ประเมินผล



กัลยาณี รื่นเริง
การศึกษา-ประเมินผล



ธวัชชัย เข็มกลัด
ธุรการทั่วไป



แสงเพ็ญ โกฉิม
พนักงานแม่บ้าน



กันยา พ่วงพร
พนักงานแม่บ้าน


ติดต่อประสานงาน

Tel. 02-354-4725
Fax. 02-354-4726