ศ.คลินิก นพ.สุรวิทย์ เตชธุวานันท์
อธิการ

การศึกษา
วทบ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์) ม.มหิดล (ศิริราชฯ)
พ.บ. (แพทยศาสตร์) ม.มหิดล (ศิริราชฯ)
ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(เวชปฏิบัติทั่วไป)
ม.มหิดล (รามาธิบดี)
วว.เวชปฏิบัติทั่วไป แพทยสภา

ศ.คลินิก นพ.ประธาน จินายน
รองคณบดีฝ่ายคลินิก

การศึกษา
พ.บ.ม.แพทยศาสตร์
(คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์)
Cert. American Board of OB-GYN, U.S.A.
Affiliate FACOG, U.S.A.
Cert. Obstetrics & Gynecology Barnes Hospital and Washington University School of Medicine St.Louis,Missouri
FACOG American College of Obstetrics and Gynecologists อว. สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยสภา


ศ.คลินิก นพ.สุนทร ฮ้อเผ่าพันธ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

การศึกษา
พ.บ. (แพทยศาสตร์) ม.มหิดล (ศิริราชฯ)
American Board of Pediatrics, U.S.A.
American Sub-Board of Perinatal
Neonatal Medicine, U.S.A.
อว. กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
อว.กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิด-ปริกำเนิด แพทยสภา


ผศ.นพ.เกษม เสรีพรเจริญกุล
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา

การศึกษา
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์) ม.สงขลานครินทร์
พ.บ. ม.สงขลานครินทร์
ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) ม.มหิดล(รามาธิบดี)
วว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา      แพทยสภา
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
อว.อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ แพทยสภา
Cert. in Obstetrics & Gynaecolgy Univ. of Auckland,NZ


ศ.คลินิก พญ.ยุพิน ไทยพิสุทธิกุล
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา
วทบ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์) ม.มหิดล(ศิริราชฯ)
พบ. ม.มหิดล (ศิริราชฯ)
วว.ตจวิทยา แพทยสภา
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา


ผศ.สุเทพ มงคลเลิศลพ
รักษาการรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

การศึกษา
วท.บ. (เคมี) ม.รามคำแหง
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


ผศ.พญ.วราภรณ์ แสงทวีสิน
อาจารย์ประจำ

การศึกษา
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแทพย์) ม.มหิดล(ศิริราชฯ)
พ.บ.(แพทยศาสตร์) ม.มหิดล(ศิริราชฯ)
วว. กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
อว.กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิด-ปริกำเนิด แพทยสภา
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา


ศ.พญ.ชุติมา ศิริกุลชยานนท์
อาจารย์ประจำ

การศึกษา
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.บ.(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว. กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
การบริหารสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต ม.มหิดล
ป.การวิจัยประชากรศาสตร์ ม.เอ็กซีเตอร์ อังกฤษ
ป.ด้านการส่งเสริมสุขภาพ เมลเบอร์น ออสเตรเลีย


นพ.ปรีชา ชื่นวิภาสกุล
อาจารย์ประจำ

การศึกษา
วว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว


นางวันเพ็ญ อิ่มเอิบสิน
อาจารย์ประจำ

การศึกษา
วท.บ. (สุขศึกษา)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล


นางสาวประภาศรี แพทย์ศิริ
อาจารย์ประจำ

การศึกษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.มหิดล
สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต(บริหารสาธารณสุข)
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช


นางสาวศิริพร ยุทธวราภรณ์
อาจารย์ประจำ

การศึกษา
วท.บ.สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ม.มหิดล