งานประชุมวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย

 
กลุ่มวิชาเคมีคลินิก
VDO งานประชุมเรื่อง แนวทางการรักษาด้วยการให้เลือดในปัจจุบันและกรณีศึกษา
การแก้ปัญหาในงานประจำวันสำหรับ ห้องปฏิบัติการธนาคารเลือด
รูปภาพงานประชุมวิชาการ
กลุ่มวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาและธนาคารเลือด
VDO งานประชุมวิชาการ เรื่องแนวทางการรักษาด้วยการให้เลือดในปัจจุบัน
และกรณีศึกษาการแก้ปัญหาในงานประจำวัน สำหรับห้องปฏิบัติการธนาคารเลือด
รูปภาพงานประชุมวิชาการ
 
   
   
: Facebook Page MT RSU : มหาวิทยาลัยรังสิต