หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 สำหรับนักศึกษารหัส 55xxxxx เท่านั้น
    จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  147 หน่วยกิต
    หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาพลศึกษา และ/หรือ นันทนาการ 2 หน่วยกิต
   หมวดวิชาเฉพาะ 109 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 36 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาชีพ 73 หน่วยกิต
   หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
  เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยรังสิต
 
แผนการศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) วิชาบังคับก่อน และหลักสูตรฉบับย่อสำหรับ นศ.รหัส 55xxxxxx ใบสำรวจการจบ มรส.37
ชั้นปีที่ 1       ชั้นปีที่ 1      
ภาคการศึกษาที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 2  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CHM 124 เคมีพื้นฐาน 3(2-3-6) BIO 136 หลักชีววิทยา 3(3-0-6)
ENG 111 ภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 3(3-0-6) BIO 137 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1(0-3-2)
MAT 152 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(3-0-6) CHM 125 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(2-3-6)
PHY 135 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(2-3-6) ENG 112 ภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 3(3-0-6)
HUM... วิชาเลือกในกลุ่มมนุษยศาสตร์ 3(3-0-6) THA 106 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
SOC... วิชาเลือกในกลุ่มสังคมศาสตร์ 3(3-0-6) HUM/SOC วิชาเลือกในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3(3-0-6)
  รวม 18 ESS/MUS วิชาเลือกในกลุ่มพลศึกษาและ/หรือนันทนาการ 1(x-x-x)
    XXX… วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)
      รวม 20
ชั้นปีที่ 2       ชั้นปีที่ 2        
ภาคการศึกษาที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 2  
ANA 100 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 3(2-3-6) CHM 233 เคมีวิเคราะห์ 3(2-3-6)
BCH 203 ชีวเคมี 3(2-3-6) MIC 303 จุลชีววิทยาเบื้องต้น 3(2-3-6)
MAT 141 ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ 3(3-0-6) MTH 202 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางห้องปฏิบัติการ 1(1-0-2)
MTH 201 เทคนิคพื้นฐานสำหรับเทคนิคการแพทย์ 2(1-3-4) MTH 203 ทักษะการสื่อสารสำหรับเทคนิคการแพทย์ 2(1-2-3)
PSO 100 สรีรวิทยาพื้นฐาน 3(3-0-6) PAT 200 พยาธิสรีรวิทยา 2(2-0-4)
SHUM/SOC วิชาเลือกในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3(x-x-x) PMC 101 เภสัชวิทยาทั่วไป 1(1-0-2)
XXX... วิชาเลือกในกลุ่มคอมพิวเตอร์ 3(x-x-x) ESS/MUS วิชาเลือกในกลุ่มพลศึกษาและ/หรือนันทนาการ 1(x-x-x)
  รวม 20 XXX… วิชาเลือกในกลุ่มวิทยาศาสตร์ 3(x-x-x)
    XXX… วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)
      รวม 19
ชั้นปีที่ 3   ชั้นปีที่ 3  
ภาคการศึกษาที่ 1     ภาคการศึกษาที่ 2  
MTH 311 เคมีคลินิก 1 3(2-3-6) MTH 301 พันธุศาสตร์และเทคนิคทางอณูชีววิทยา 3(2-3-6)
MTH 325 โลหิตวิทยา 1 3(2-3-6) MTH 302 ชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจัย 3(2-3-6)
MTH 327 ปัสสาวะและสารน้ำ 2(1-3-4) MTH 312 เคมีคลินิก 2 3(2-3-6)
MTH 333 กิณวิทยาคลินิกและไวรัสวิทยาคลินิก 3(2-3-6) MTH 326 โลหิตวิทยา 2 3(2-3-6)
MTH 351 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ 3(2-3-6) MTH 334 แบคทีเรียทางการแพทย์ 3(2-3-6)
MTH 361 วิทยาภูมิคุ้มกันพื้นฐาน 3(2-3-6) MTH 341 วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 1 3(2-3-6)
  รวม 17 MTH 353 เทคนิคปรสิตวิทยาทางการแพทย์ 2(1-3-4)
      รวม 20
ภาคการศึกษาที่ 3      
MTH 303 นิติวิทยาศาสตร์ 1(1-0-2)    
MTH 304 เทคนิคการแพทย์ชุมชน 2(1-3-4)    
  รวม 3    
ชั้นปีที่ 4       ชั้นปีที่ 4    
ภาคการศึกษาที่ 1     ภาคการศึกษาที่ 2  
MTH 401 การบริหารห้องปฏิบัติการและการจัดการคุณภาพ 2(2-0-4) MTH 402 โครงการพิเศษ 2(0-6-3)
MTH 406 สัมมนาทางเทคนิคการแพทย์ 1(0-3-2) MTH 404 คลินิกสัมพันธ์ 1(0-3-2)
MTH 411 เคมีคลินิก 3 3(2-3-6) MTH 407 กฎหมายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และจริยธรรม 1(1-0-2)
MTH 421 โลหิตวิทยา 3 3(2-3-6) MTH 409 ฝึกงานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 8(0-32-16)
MTH 431 จุลชีววิทยาคลินิก 3(2-3-6)   รวม 12
MTH 441 วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2 3(2-3-6)  
MTH 461 วิทยาภูมิคุ้มกันคลินิก 3(2-3-6)  
รวม 18  
 
 
: Facebook Page MT RSU : มหาวิทยาลัยรังสิต