นายกรณมณีธนา ปุณณศิริมั่งมี (รุ่น 18)
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และรังสีวิทยา
โรงพยาบาลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ประเภทวาจา (Oral Presentation)
สาขาการวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ
ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562
(รายละเอียดรางวัล)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คุณไพรัตน์ จำบัวขาว
หน่วยงาน กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา 

รับรางวัลที่ได้รับได้แก่ รางวัลชนะเลิศ DMSc Award 2019 ชื่อเรื่อง นวัตกรรม LAB 4.0 ประเภทงานการพัฒนาบริการหรือการพัฒนาคุณภาพบริการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
และรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คุณเบญจมาศ   ศรีคิรินทร์   
ได้รับรางวัล MT Best Practice Awards 2013
บทสัมภาษณ์ >>>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คุณสมโชค จันทร์สถาพร
ได้รับรางวัลชนะเลิศ The Best innovation Award 2012 ของสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
บทสัมภาษณ์ >>>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คุณสุรพงษ์ เศรษฐปราโมทย์  
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2554
บทสัมภาษณ์ >>>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คุณนพณัฐ  นิลนาม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  การออกแบบเชิงนวัตกรรมประจำปี 2553
จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ( องค์การมหาชน ) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทสัมภาษณ์ >>>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พ.ต.อ.วาที อัศวุตมางกุร
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2553  กลุ่มที่ 1
ศิษย์เก่าที่เป็นเจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจรวมถึงนักการเมืองและข้าราชการการเมือง
บทสัมภาษณ์ >>>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พ.อ.พิทักษ์ จุลนันโท
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2552 กลุ่มที่ 1
ศิษย์เก่าที่เป็นเจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจรวมถึงนักการเมืองและข้าราชการการเมือง
บทสัมภาษณ์ >>>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คุณธนารัตน์  เตชวุฒิวัฒน์ 
ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ ปี พ.ศ.2548 The Best Post-graduate Student in Biomedical Sciences
Identification of Complement Component Factor B in a Sheep Cosmid Cloned.
บทสัมภาษณ์ >>>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คุณพันธกิจ  จิวากานนท์
ได้รับรางวัล การตรวจหา anti-dsDNA ด้วยวิธี ELISA โดยใช้ human genomic dsDNA
ที่สกัดจาก human blood เป็น antigen จากโครงการนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2545

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา
-ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ในปี 2555
-รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2542
บทสัมภาษณ์ >>>

 
   
 
 
: Facebook Page MT RSU : มหาวิทยาลัยรังสิต