• Css Template Preview
  • Css Template Preview

ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลา รับสมัครทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตร SCGI Master Program ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2561
จิสด้า หรือสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยบูรพา และ Wuhan University ได้จัดทำ Memorandum of Understanding Among Wuhan University, P.R. China, Burapha University and Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization) on SCGI Master Program เพื่อเปิดหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโทด้านภูมิสารสนเทศ (SCGI Master Program) ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธรกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างบุคลากรพร้อมใช้ป้อนเข้าสู่ตลาด
ผู้สนใจสมัครรับทุน สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://scgi.gistda.or.th/ most-scholarships/
กรอกใบสมัคร และแบบสำรวจความต้องการขอรับทุนการศึกษาฯ กลับมายังอีเมล chonthicha@gistda.or.th ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2561
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวชลธิชา จิตรไพบูลย์ โทรศัพท์ 0-3300-5832 ถึง 3

ประกาศ เรื่องการโอนย้ายสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง) โดยนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสาร พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนรับรองสำเนาถูกต้อง ส่งกลับคณะภายในที่ 30/09/61
(คำร้องขอลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า )
ประกาศเมื่อ 4/09/61)
ปฏิทินตารางสอบย่อย และตารางสอบร่วมของปีการศึกษาที่ 1/2561 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ประกาศผลผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์ทุนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ได้รับทุนให้ไปติดต่อที่อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 1 อาคาร 1 ห้อง 1-103 งานกองทุน ในวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561
ตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศเมื่อ 31/07/61)

ประกาศผลสัมภาษณ์นักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์
ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 9
ตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศเมื่อ 31/07/61)

ประกาศผลสัมภาษณ์นักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์
ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 8
ตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศเมื่อ 20/07/61)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คณะเทคนิคการแพทย์
ประจำปีการศึกษา 2561 วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561
ตรวจสอบรายชื่อ
กรอกข้อมูลและประวัติการรับสมัครได้ที่นี่
ประกาศเมื่อ 19/07/61)

ประกาศผลสัมภาษณ์นักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์
ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ TCAS รอบที่ 4 (Admission)
ตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศเมื่อ 10/07/61)

ตารางเรียน-ตารางสอบ เทอม 1/2561
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้เปิดให้บริการทางทันตกรรมโดยนักศึกษาทันตแพทย์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยรังสิต ทุคณะฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาดังรายการต่อไปนี้ อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด รักษารากฟัน ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน 2561-31 พฤษภาคม 2562 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ประกาศผลสัมภาษณ์นักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ รอบที่ 7
ประจำปีการศึกษา 2561
ตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศเมื่อ 15/6/61)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คณะเทคนิคการแพทย์
รอบที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2561
ตรวจสอบรายชื่อ
กรอกข้อมูลและประวัติการรับสมัครได้ที่นี่
ประกาศเมื่อ 14/06/61)

 

 


 
 
 
 
 
   


 

 

 
 

 

 

 

   
: Facebook Page MT RSU : มหาวิทยาลัยรังสิต