• Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
 

ประกาศผลสัมภาษณ์นักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ 
รอบ 8 ประจำปีการศึกษา 2562
ตรวจสอบรายชื่อ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน "ประสิทธิ์-คุณหญิงพัฒนา อุไรรัตน์" คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2562
ตรวจสอบรายชื่อ

ประกาศ
นักศึกษาที่สมัครขอรับทุน "ประสิทธิ์-คุณหญิงพัฒนา อุไรรัตน์" ปีการศึกษา 2562 ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมคณะเทคนิคการแพทย์ (ห้อง 4-305)
นักศึกษาที่เข้ารับการสัมภาษณ์นำ portfolio มาด้วยนะคะ
นักศึกษาคนใดไม่เข้ารับการสัมภาษณ์ในวันและเวลาดังกล่าว จะถูกตัดสิทธิ์ในการพิจารณาให้ทุนค่ะ

นักศึกษาใหม่รหัส 62xxxxx ที่เข้าศึกษาในภาคเรียนที่ S/2562 ขอให้เข้าปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 - 14.30 น. ณ สำนักหอสมุด อาคาร 7 ชั้น 3 

ประกาศผลสัมภาษณ์นักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ 
รอบ 7 ประจำปีการศึกษา 2562
ตรวจสอบรายชื่อ

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
TCAS รอบที่ 4 (Admission) ประจำปีการศึกษา 2562
ตรวจสอบรายชื่อ

ปฏิทินตารางสอบย่อยและเรียนชดเชยวิชาคณะเทคนิคการแพทย์ภาค S/2562 ของนศ.ชั้นปีที่ 3 และ 4
รายละเอียดปฏิทินตารางสอบ

ประกาศวันสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 4 ของคณะเทคนิคการแพทย์ คือ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-14.00 น. ณ ห้อง 4-305 อาคารวิทยาศาสตร์ (ตึก 4) 
นักศึกษามารายงานตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป
เอกสารที่ต้องนำมาด้วย อย่างละ 1 ชุด 
1. สำเนาผลคะแนน gat
2. สำเนาผลคะแนน pat 
3. สำเนาผลคะแนน o-net 
4. สำเนาใบปพ.1 (ใบแสดงผลการเรียน)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น เป็นต้นไป.

ประกาศผลสัมภาษณ์นักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ 
รอบ 6 ประจำปีการศึกษา 2562
ตรวจสอบรายชื่อ

ประกาศผลสัมภาษณ์นักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ 
รอบ 5 ประจำปีการศึกษา 2562
ตรวจสอบรายชื่อ

ด้วยสถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการ Summer Course 2019 in England เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ส่งเสริมความสามารถ รวมถึงกระตุ้นความเชื่อมั่นของนักศึกษาในการสื่อสารภาษาอังกฤษสถานการณ์ต่างๆ ในสังคม และเพื่อให้นักศึกษาได้สัมผัสกับวัฒนธรรมและสังคมอื่นๆ ทั่วโลก เดินทางวันที่ 29 มิถุนายน – 28 กรกฎาคม 2562 โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ประกาศผลสัมภาษณ์นักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ 
รอบ 4 ประจำปีการศึกษา 2562
ตรวจสอบรายชื่

ตารางเรียน-ตารางสอบ เทอม S/2562
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ประกาศผลสัมภาษณ์นักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ 
รอบ 3 ประจำปีการศึกษา 2562
ตรวจสอบรายชื่อ

ประกาศเมื่อ 4/1/62)ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งlโมสรนักศึกษา online ระหว่างวันที่ 12-15กุมภาพันธ์ 62
(ขั้นตอนการเลือกตั้ง online)

ประกาศสำหรับนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง"แจ้งราคาหนังสือสำหรับประกอบการเรียนในรายวิชาของภาคการศึกษา 2/2561"
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ประกาศผลสัมภาษณ์นักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ 
รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศเมื่อ 4/1/62)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะเทคนิคการแพทย์
รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ตรวจสอบรายชื่อ

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ the 20 lnternational Congress for Tropical Medicine and Malaria ระหว่างวันที่ 20-24 กันยายน 2562
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

 

 
 
 
 
 
 
   


 

 

 
   

 

   
: Facebook Page MT RSU : มหาวิทยาลัยรังสิต