• Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน “ประสิทธิ์ - คุณหญิงพัฒนา  อุไรรัตน์”
ประจำปีการศึกษา  2563
ตรวจสอบรายชื่อ

ประกาศ คณะเทคนิคการแพทย์ เรื่องการลงทะเบียนล่วงหน้า ภาคเรียนที่ 1/2563
รายละเอียดการลงทะเบียนล่วงหน้า

ประกาศ...เรื่อง "เปลี่ยนแปลงการรับสมัครนักศึกษาใหม่คณะเทคนิคการแพทย์"
รายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ประกาศ....คณะเทคนิคการแพทย์ขอแจ้งการเลื่อน
วันสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่รอบที่ 7 จากวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เป็น 3 มิถุนายน 2563

ขอแจ้งขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับ TCAS 2563 รอบ 3
ขั้นตอนการลงทะเบียน

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่าน TCAS 2563 รอบที่ 3 และขั้นตอนการปฏิบัติในกรณ
ีที่ไม่สามารถมารายงานตัวที่มหาวิทยาลัยรังสิต
ได้ในระหว่างวันที่ 11-15 พ.ค.2563
ตรวจสอบรายชื่อ และขั้นตอนการลงทะเบียน


 

 


 
 
 
 
 
 
   


 

 

 
   

 

   
: Facebook Page MT RSU : มหาวิทยาลัยรังสิต