รศ.เยาวลักษณ์ พิมายนอก
Assoc. Prof.Yaowaluk Pimainog
ตำแหน่ง: คณบดี
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.ม. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล
เชี่ยวชาญด้าน: เคมีคลินิก (Clinical chemistry)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผศ.ดร.แจนจุรีย์ เนตรสว่าง 
Asst.Prof.Dr.Janjuree Netsawang
ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปร.ด. (วิทยาภูมิคุ้มกัน) มหาวิทยาลัยมหิดล

เชี่ยวชาญด้าน:  ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology), จุลชีววิทยาคลินิก (Clinical microbiology)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดร.เครือวัลย์ คุ้มครอง
Dr.Khurawan Kumkrong
ตำแหน่ง:  รองคณบดีฝ่ายบริหาร
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยรังสิต
วท.ม. (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (อายุศาสตร์เขตร้อน) มหาวิทยาลัยมหิดล
เชี่ยวชาญด้าน:  จุลชีววิทยาคลินิก (Clinical microbiology)
, ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดร.อรนันท์ พรหมมาโน
Dr.Oranan Prommano
ตำแหน่ง:  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวทิยาลัยขอนแก่น
วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (อายุรศาสตร์เขตร้อน) มหาวิทยาลัยมหิดล
เชี่ยวชาญด้าน:  ธนาคารเลือด (Blood Bank), ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology), โลหิตวิทยา (Hematology)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผศ.ดร.จิราภรณ์ เกตุดี
Asst.Prof.Dr.Jiraporn Gatedee
ตำแหน่ง:  ผู้ช่วยคณบดี 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (วิทยาภูมิคุ้มกัน) มหาวิทยาลัยมหิดล
เชี่ยวชาญด้าน:
ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology), โลหิตวิทยา (Hematology)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดร.ภูมภัสส์ พุทธ์ผดุงวิพล
Dr.Pumpath Putpadungwipon
ตำแหน่ง:  หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.ด. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชี่ยวชาญด้าน: เคมีคลินิก (Clinical chemistry)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดร.สุพัตรา วัฒนสาธิตอาภา
Dr.Suphatra Watanasatitarpa
ตำแหน่ง: เลขานุการคณะฯ
วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
วท.ม. (ปรสิตวิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปร.ด. (ชีวเคมีและวิทยาโมเลกุล) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เชี่ยวชาญด้าน:  ปรสิตวิทยา (Parasitology), โลหิตวิทยา (Hematology)


 
     
 
: Facebook Page MT RSU : มหาวิทยาลัยรังสิต