ศ.ดร.ธีระศักดิ์ พัชรวิภาส
Professor.Dr.Tirasak pasharawipas
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.ม. (สหสาขาวิชาจุลชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปร.ด. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
Postdoctoral Training Center for neurovirology and Cancer biology Temple University, Philadelphia, US

ตำแหน่ง:  อาจารย์ประจำ
เชี่ยวชาญด้าน: วิทยาภูมิคุ้มกัน
(Immunology)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผศ.สวรรยา พงศ์ปริตร
Asst.Prof.Sawanya Pongparit
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
M.S (Microbiology) California State University, Los Angeles
ตำแหน่ง:  อาจารย์ประจำ
เชี่ยวชาญด้าน:  จุลชีววิทยาคลินิก (Clinical microbiology)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผศ.ดร.กันทิมา ชูแสง
Asst.Prof.Dr.Kantima Choosang
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วท.ม. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่ง:  อาจารย์ประจำ
เชี่ยวชาญด้าน:  จุลชีววิทยาคลินิก (Clinical microbiology)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผศ.พิศิษฐ์ นามจันทรา
Asst.Prof.Pisit Namjuntra
วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำแหน่ง:  อาจารย์ประจำ
เชี่ยวชาญด้าน: เคมีคลินิก (Clinical chemistry)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อาจารย์บาจรีย์ จันทราภาณุกร
Miss.Bajaree Jantrapanukorn
วท.บ. (จุลชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง:  อาจารย์ประจำ
เชี่ยวชาญด้าน:  จุลชีววิทยาคลินิก (Clinical microbiology)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รศ.ดร.วิมล ชอบชื่นชม
Assoc.Prof.Dr.Wimol Chobchuenchom
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปร.ด. (จุลชีววิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำแหน่ง:  อาจารย์ประจำ
เชี่ยวชาญด้าน:  ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผศ.อังสนา โยธินารักษ์
Asst.Prof.Aungsana Yothinarak
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่ง:  อาจารย์ประจำ
เชี่ยวชาญด้าน:  ธนาคารเลือด (Blood Bank), จุลทรรศนศาสตร์คลินิก (Clinical microscopy), ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รศ.ดร.สิริมา กิจวัฒนชัย
Assoc.Prof.Dr.Sirima Kitvatanachai
ศษ.บ. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.ม. (ปรสิตวิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปร.ด. (อายุรศาสตร์เขตร้อน) มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำแหน่ง:  อาจารย์ประจำ
เชี่ยวชาญด้าน:  ปรสิตวิทยา (Parasitology)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รศ.ดร.กัญญนันทน์ กฤษศิริวุฒินันท์
Assoc.Prof.Dr.Kanyanan Kritsiriwuthinan
วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (อายุรศาสตร์เขตร้อน) หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำแหน่ง:  อาจารย์ประจำ
เชี่ยวชาญด้าน: ปรสิตวิทยา (Parasitology) ,พันธุศาสตร์ (Genetics), ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology)
อณูชีววิทยา (Molecular biology), โลหิตวิทยา (Hematology)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผศ.ดร.เฟื่องฉัตร จรินทร์ธนันต์
Asst.Prof.Dr.Faongchat Jarintanan
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยรังสิต
วท.ม. (เวชศาสตร์เขตร้อน) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (อณูชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำแหน่ง:  อาจารย์ประจำ
เชี่ยวชาญด้าน:  โลหิตวิทยา (Hematology), จุลทรรศนศาสตร์คลินิก (Clinical microscopy)
พันธุศาสตร์ (Genetics), อณูชีววิทยา (Molecular biology)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รศ.ดร.กาญจนา สุริยะพรหม
Assoc. Prof.Dr.Kanjana Suriyaprom
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยรังสิต
วท.ม. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (อายุรศาสตร์เขตร้อน) หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ
เชี่ยวชาญด้าน: เคมีคลินิก (Clinical chemistry)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผศ.ดร.จิราภรณ์ เกตุดี
Asst.Prof.Dr.Jiraporn Gatedee
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (วิทยาภูมิคุ้มกัน) มหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ
เชี่ยวชาญด้าน:
ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology), โลหิตวิทยา (Hematology)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดร.อรอุมา สร้อยจิต
Dr.Orn-Uma Sroijit
วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
วท.ม. (ชีวเคมี) หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปร.ด.(ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำแหน่ง:  อาจารย์ประจำ 
เชี่ยวชาญด้าน:  เคมีคลินิก (Clinical chemistry)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อาจารย์อดุลย์ บุญเฉลิมชัย
Mr.Adun Bunchaleamchai
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์ )มหาวิทยาลัยรังสิต
วท.ม. (อณูชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำแหน่ง:  อาจารย์ประจำ
เชี่ยวชาญด้าน: จุลชีววิทยาคลินิก (Clinical microbiology)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดร.สุพัตรา วัฒนสาธิตอาภา
Dr.Suphatra Watanasatitarpa
วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
วท.ม. (ปรสิตวิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปร.ด. (ชีวเคมีและวิทยาโมเลกุล) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่ง: 
อาจารย์ประจำ
เชี่ยวชาญด้าน: 
ปรสิตวิทยา (Parasitology), โลหิตวิทยา (Hematology)


อาจารย์วรางคณา เล็กตระกูล
Miss. Warangkana Lektrakul
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำแหน่ง:  อาจารย์ประจำ
เชี่ยวชาญด้าน:  จุลทรรศนศาสตร์คลินิก (Clinical microscopy), โลหิตวิทยา (Hematology)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดร.นิภาพร เทวาวงค์
Dr.Nipaporn Tewawong
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วท.ม. (อายุรศาสตร์เขตร้อน) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ด. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง:  อาจารย์ประจำ
เชี่ยวชาญด้าน: 
จุลชีววิทยาคลินิก (Clinical microbiology)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดร.สุดาภรณ์ เก่งการ
Dr.Sudaporn Kengkarn
วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (อายุรศาสตร์เขตร้อน) มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำแหน่ง:  อาจารย์ประจำ
เชี่ยวชาญด้าน:  จุลทรรศนศาสตร์คลินิก (Clinical microscopy), โลหิตวิทยา (Hematology) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อาจารย์อุษณี ทรัพย์เจริญกุล
Miss.Utsanee Supcharoencoon
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล 
ตำแหน่ง:  อาจารย์ประจำ
เชี่ยวชาญด้าน:  ปรสิตวิทยา (Parasitology)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อาจารย์ศิริพร โควบุตร
Miss.Siriporn Kowaboot
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยรังสิต
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำแหน่ง:  อาจารย์ประจำ
เชี่ยวชาญด้าน:  จุลชีววิทยาคลินิก (Clinical microbiology)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผศ.ดร.พรรณนภา เภาทอง
Asst.Prof.Dr.Pannapa Powthong
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (เวชศาสตร์เขตร้อน) มหาวิทยาลัยมหิดล 
ตำแหน่ง:  อาจารย์ประจำ
เชี่ยวชาญด้าน:  ธนาคารเลือด (Blood Bank), จุลทรรศนศาสตร์คลินิก (Clinical microscopy), โลหิตวิทยา (Hematology)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อาจารย์อัญชลี ต้นสมบูรณ์
Miss.Aunchalee Tonsomboon
วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง:  อาจารย์ประจำ 
เชี่ยวชาญด้าน:  เคมีคลินิก (Clinical chemistry), ปรสิตวิทยา (Parasitology) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ โมนะตระกูล ศรีเพียร
Asst.Prof.Dr.Preeyaporn Monatrakul sreepian
วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (อายุรศาสตร์เขตร้อน) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (อายุรศาสตร์เขตร้อน) มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำแหน่ง:  อาจารย์ประจำ 
เชี่ยวชาญด้าน:  ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดร.อภิชัย ศรีเพียร
Dr. Apichai sreepian
วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (จุลชีววิทยาการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำแหน่ง:  อาจารย์ประจำ 
เชี่ยวชาญด้าน:  จุลชีววิทยาคลินิก (Clinical microbiology), ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อาจารย์จตุรวัฒน์ ปวีณวงศ์ชัย
Mr.Jaturawat Pawinwongchai

วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์โลหิตวิทยาคลินิก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง:  อาจารย์ประจำ 
เชี่ยวชาญด้าน:  โลหิตวิทยา (Hematology), จุลทรรศนศาสตร์คลินิก (Clinical microscopy)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อาจารย์เฉลิมพล แก้วใจ
Mr.Chalermpon Kaewjai
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (อายุรศาสตร์เขตร้อน) มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำแหน่ง:  อาจารย์ประจำ 
เชี่ยวชาญด้าน:
ปรสิตวิทยา (Parasitology), โลหิตวิทยา (Hematology)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อาจารย์นราวัลลภ์ แก้วทวี
Miss.Narawan Kaewthawee
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์โลหิตวิทยาคลินิก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง:  อาจารย์ประจำ 
เชี่ยวชาญด้าน:
โลหิตวิทยา (Hematology), จุลทรรศนศาสตร์คลินิก (Clinical microscopy)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อาจารย์รุ่งนภา วีระมโน
Miss.Rungnapa Veeramano
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (วิทยาศาสตร์จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่ง:  อาจารย์ประจำ 
เชี่ยวชาญด้าน:
จุลชีววิทยาคลินิก (Clinical microbiology)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อาจารย์พรทิพย์ เพลินศิลป์
Miss.Pornthip Ploensil
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์โลหิตวิทยาคลินิก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง:  อาจารย์ประจำ 
เชี่ยวชาญด้าน: โลหิตวิทยา (Hematology)
, จุลทรรศนศาสตร์คลินิก (Clinical microscopy)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดร.สมพล แพรพันธ์
Mr.Somphon phraephan
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.ม. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.ด. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตำแหน่ง:  อาจารย์ประจำ 
เชี่ยวชาญด้าน: ชีวเคมี (Biochemistry)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อาจารย์สุวิทย์ คล่องทะเล
Mr.Suwit klongthalay
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำแหน่ง:  อาจารย์ประจำ 
เชี่ยวชาญด้าน: เคมีคลินิก (Clinical chemistry)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดร.เฉลิมพร อรรถศิลป์
Dr.Chalirmporn Atasilp
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปร.ด. (พยาธิวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำแหน่ง:  อาจารย์ประจำ  
เชี่ยวชาญด้าน: เภสัชพันธุศาสตร์ (Phamacogenetic), โลหิตวิทยา (Hematology) , อณูชีววิทยา
(Molecular biology)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดร.นิตติญา ชาวชายโขง
Dr.Nittiya Chowchaikong
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยรังสิต
ปร.ด. (อณูชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
ตำแหน่ง:  อาจารย์ประจำ  
เชี่ยวชาญด้าน: เคมีคลินิก (Clinical chemistry), อณูชีววิทยา
(Molecular biology)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดร.เรวดี วิเศษพานิชกิจ
Dr.Raewadee Wisedpanichkij
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยรังสิต
วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่ง: 
อาจารย์ประจำ  
เชี่ยวชาญด้าน:
โลหิตวิทยา (Hematology), จุลทรรศนศาสตร์คลินิก (Clinical microscopy)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รศ.ดร.ทัศนีย์ ปัญจานนท
Assoc.Prof.Dr.Tassanee Punjanon
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วท.ม. (พิษวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (เภสัชวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
Postdotoral Training, Pain Research University of Queensland, Australia
ตำแหน่ง: 
อาจารย์ประจำ  
เชี่ยวชาญด้าน :
เคมีคลินิก
(Clinical chemistry)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     
: Facebook Page MT RSU : มหาวิทยาลัยรังสิต