หลักสูตร
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา ดุริยางคศาสตรบัณฑิต
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Music Program
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): ดศ.บ.
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.M.

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถทางด้านดนตรีด้านต่างๆ ได้แก่การบรรเลงเครื่องดนตรี การขับร้อง การ ประพันธ์เพลง เป็นครูสอนดนตรี ผลิตผลงานเพลง หรือทำงานเกี่ยวกับธุรกิจดนตรีได้ตามมาตราฐานสากล หลักสูตรปริญญาตรี ดนตรีบัณฑิต มีระยะเวลาการศึกษา 4 ปีการศึกษา แต่ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา นักศึกษาสามารถ เลือกแขนงวิชาเอกตามความถนัด และความสนใจได้ในแขนงหนึ่งแขนงใดจาก 7 แขนงวิชาเอกดังต่อไปนี้

     o แขนงวิชาการแสดงดนตรี
     o แขนงวิชาการแสดงขับร้อง
     o แขนงวิชาดนตรีแจ๊สศึกษา
     o แขนงวิชาการสอนดนตรี
     o แขนงวิชาการประพันธ์เพลง
     o แขนงวิชาการผลิตดนตรี
     o แขนงวิชาดนตรีประกอบภาพยนตร์และมัลติมีเดีย

ผู้สมัครสามารถแสดงความจำนงในการเลือกแขนงวิชาเอกได้ตั้งแต่ในขั้นตอนการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา แต่ นักศึกษาและวิทยาลัยอาจปรับเปลี่ยนแขนงวิชาเอกของนักศึกษาอีกครั้งเมื่อนักศึกษาเรียนไปได้ 2 ภาคการศึกษาแล้ว (จบการศึกษาชั้นปีที่ 1) โดยดูผลของการเรียนของวิชาบังคับสำหรับการสมัครแขนงวิชาเอกนั้น ๆ

ระบบการศึกษา

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติจะมีระยะ เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจมีภาคฤดูร้อนอีก 1 ภาคการศึกษา ซึ่งมีระยะการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์

แขนงวิชาเอก
แขนงวิชาการแสดงดนตรี

แขนงวิชาการแสดงดนตรี เน้นการเรียนรู้ทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีสำหรับการแสดงดนตรีคลาสสิก ทั้งการแสดง เดี่ยวและรวมวงขนาดเล็กและขนาดใหญ่ นักศึกษาที่เลือกแขนงวิชานี้เป็นวิชาเอก จะต้องมีความสามารถในการบรรเลงเครื่อง ดนตรีคลาสสิกชิ้นใดชิ้นหนึ่ง ได้แก่: เปียโน กีต้าร์คลาสสิก แซกโซโฟน เครื่องดนตรีในวงซิมโฟนีออร์เคสตร้าชิ้นใดชิ้น หนึ่ง ได้แก่ ฟลูท โอโบ คลาริเนต บาสซูน เฟรนช์ฮอร์น ทรัมเปต ทรอมโบน ทูบา เครื่องตีต่างๆในวงดุริยางค์ซิมโฟนี ไวโอลิน วิโอลา เชลโล และดับเบิ้ลเบส

แขนงวิชาการแสดงดนตรีเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นนักดนตรีคลาสสิกอาชีพ ผู้แสดงเดี่ยวเครื่องดนตรี เช่นนักเปียโน นักกีต้าร์คลาสสิก นักดนตรีในวงดนตรีเชมเบอร์ วงดุริยางค์ซิมโฟนี และครูสอนดนตรี

แขนงวิชาดนตรีแจ๊สศึกษา

นักศึกษาแขนงนี้ จะเน้นการเรียนรู้ทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีหรือขับร้องสำหรับการแสดงดนตรีแจ๊ส ทั้งการแสดงเดี่ยวและรวมวงขนาดเล็กและขนาดใหญ่ นักศึกษาที่เลือกแขนงวิชานี้เป็นวิชาเอก จะต้องสามารถขับร้องหรือบรรเลง เครื่องดนตรีในวงดนตรีแจ๊สชิ้นใดชิ้นหนึ่ง ได้แก่: เปียโน แซกโซโฟน กีต้าร์ไฟฟ้า กีต้าร์เบส กลองชุดเครื่องเป่าทอง เหลือง (ทรัมเปต ทรอมโบน) และขับร้องแจ๊ส

แขนงวิชาดนตรีแจ๊สศึกษาเหมาะสำหรับผู้สมัครที่ต้องการเป็นนักดนตรีแจ๊สอาชีพ ผู้แสดงเดี่ยวเครื่องดนตรีหรือขับร้องเพลงแจ๊ส เช่นนักเปียโนแจ๊ส นักดนตรีในวงดนตรีแจ๊ส วงบิ๊กแบนด์ และครูผู้สอนปฏิบัติเครื่องดนตรี

แขนงวิชาการแสดงขับร้อง

นักศึกษาแขนงนี้ จะเน้นการเรียนรู้ทักษะการขับร้องเพลงคลาสสิก และการแสดงอุปรากรหรือละครเพลง ทั้งการแสดงเดี่ยวและการร้องแบบรวมวง

แขนงวิชาการแสดงขับร้องเหมาะสำหรับผู้สมัครที่ต้องการเป็นนักร้องอาชีพด้านดนตรีคลาสสิกหรือละครเพลง และครูสอนการขับร้อง

แขนงวิชาการสอนดนตรี

นักศึกษาแขนงนี้ จะเน้นการเรียนรู้ทักษะการขับร้องหรือปฏิบัติเครื่องดนตรีสำหรับการแสดงดนตรีคลาสสิกควบคู่กับเรียนวิธีการสอนดนตรีปฏิบัติ นักศึกษาที่เลือกแขนงวิชานี้เป็นวิชาเอก จะต้องมีความสามารถบรรเลงเครื่องดนตรีคลาส สิกชิ้นใดชิ้นหนึ่ง ได้แก่: เปียโน กีต้าร์คลาสสิก แซกโซโฟน เครื่องดนตรีในวงซิมโฟนีออร์เคสตร้าชิ้นใดชิ้นหนึ่ง ได้แก่ ฟลูท โอโบ คลาริเนต บาสซูน เฟรนช์ฮอร์น ทรัมเปต ทรอมโบน ทูบา เครื่องตีต่างๆในวงดุริยางค์ซิมโฟนี ไวโอลิน วิโอ ลา เชลโล และดับเบิ้ลเบส

แขนงวิชาการสอนดนตรีเหมาะสำหรับผู้สมัครที่ต้องการเป็นครูสอนดนตรีเป็นการส่วนตัว และครูสอนดนตรีในโรงเรียนระดับต่างๆ ทั้งโรงเรียนดนตรี หรือโรงเรียนสามัญ

แขนงวิชาการประพันธ์เพลง

นักศึกษาแขนงนี้ จะเน้นการเรียนรู้ทักษะการประพันธ์บทเพลงประเภทดนตรีคลาสสิก รวมถึงบทประพันธ์เพลงสำหรับเดี่ยวเครื่องดนตรี บทประพันธ์สำหรับวงขนาดเล็กและขนาดใหญ่ บทประพันธ์สำหรับการขับร้อง และบทประพันธ์ด้วย เสียงสังเคราะห์ นักศึกษาที่เลือกแขนงวิชานี้เป็นวิชาเอก จะต้องสามารถบรรเลงเครื่องดนตรีคลาสสิกชิ้นใดชิ้นหนึ่ง ได้แก่: เปียโน กีต้าร์คลาสสิก แซกโซโฟน ขับร้อง เครื่องดนตรีในวงซิมโฟนีออร์เคสตร้าชิ้นใดชิ้นหนึ่ง ได้แก่ ฟลูท โอโบ คลาริเนต บาสซูน เฟรนช์ฮอร์น ทรัมเปต ทรอมโบน ทูบา เครื่องตีต่างๆในวงดุริยางค์ซิมโฟนี ไวโอลิน วิโอลา เชลโล และดับเบิ้ลเบส

แขนงวิชาการประพันธ์เพลงเหมาะสำหรับผู้สมัครที่ต้องการเป็นนักประพันธ์เพลงประเภทดนตรีคลาสสิก ผู้เรียบเรียงเสียงประสานเพลงหรือเพลงประกอบการแสดงต่างๆ และครูผู้สอนวิชาการดนตรี

แขนงวิชาการผลิตดนตรี

นักศึกษาแขนงนี้ จะเน้นการเรียนรู้ทักษะเพื่อผลิตผลงานดนตรีสมัยนิยม รวมถึงทักษะการใช้เครื่องมือในห้องบันทึกเสียงนักศึกษาที่เลือกแขนงวิชานี้เป็นวิชาเอก จะต้องสามารถบรรเลงเครื่องดนตรีชิ้นใดชิ้นหนึ่ง ได้แก่: เปียโน กีต้าร์คลาสสิกกีต้าร์ไฟฟ้า กีต้าร์เบส แซกโซโฟน กลองชุด ขับร้อง เครื่องดนตรีในวงซิมโฟนีออร์เคสตร้าชิ้นใดชิ้นหนึ่ง ได้แก่ ฟลูท โอโบ คลาริเนต บาสซูน เฟรนช์ฮอร์น ทรัมเปต ทรอมโบน ทูบา เครื่องตีต่างๆในวงดุริยางค์ซิมโฟนี ไวโอลิน วิโอลา เชลโลและดับเบิ้ลเบส

แขนงวิชาการผลิตดนตรีเหมาะสำหรับผู้สมัครที่ต้องการเป็นผู้ผลิตผลงานดนตรีหรือคอนเสิร์ต (โปรดิวเซอร์) นักแต่งเพลงสมัยนิยม วิศวกรบันทึกเสียง ผู้ตัดต่อเสียงดนตรี และนักธุรกิจดนตรี

แขนงวิชาดนตรีประกอบภาพยนตร์และมัลติมีเดีย

นักศึกษาแขนงนี้ จะเน้นการเรียนรู้ทักษะการประพันธ์บทเพลงประกอบสื่อ เช่น เพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณา และมัลติมีเดียต่างๆ ทั้งบทประพันธ์เพลงสำหรับเดี่ยวเครื่องดนตรี บทประพันธ์สำหรับวงขนาดเล็กและขนาดใหญ่ บท ประพันธ์สำหรับการขับร้อง และบทประพันธ์ด้วยเสียงสังเคราะห์ นักศึกษาที่เลือกแขนงวิชานี้เป็นวิชาเอก จะต้อง สามารถบรรเลงเครื่องดนตรีคลาสสิกชิ้นใดชิ้นหนึ่ง ได้แก่: เปียโน กีต้าร์คลาสสิก แซกโซโฟน ขับร้อง เครื่องดนตรีในวง ซิมโฟนีออร์เคสตร้าชิ้นใดชิ้นหนึ่ง ได้แก่ ฟลูท โอโบ คลาริเนต บาสซูน เฟรนช์ฮอร์น ทรัมเปต ทรอมโบน ทูบา เครื่องตี ต่างๆในวงดุริยางค์ซิมโฟนี ไวโอลิน วิโอลา เชลโล และดับเบิ้ลเบส

แขนงวิชาดนตรีประกอบภาพยนตร์เหมาะสำหรับผู้สมัครที่ต้องการเป็นนักประพันธ์เพลงสำหรับภาพยนตร์ ละคร เรื่องสั้น สารคดี หรือดนตรีประกอบเว็บไซต์ ดนตรีประกอบเกมส์ เป็นต้น