หลักสูตร
ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อปริญญา ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Music Program
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): ดศ.ม.
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.M.

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านดนตรีและนักวิชาการดนตรีแขนงต่างๆ ที่มีความรู้และความสามารถในระดับสากล ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ปีการศึกษา แต่ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา นักศึกษาสามารถเลือกแขนงวิชาเอกตาม ความถนัดและความสนใจได้จาก 5 แขนงวิชาเอกดังต่อไปนี้

     o แขนงวิชาการแสดงดนตรี
     o แขนงวิชาดนตรีแจ๊สศึกษา
     o แขนงวิชาทฤษฎีดนตรี
     o แขนงวิชาการสอนดนตรี
     o แขนงวิชาการประพันธ์เพลง

ระบบการศึกษา

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติจะมีระยะ เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจมีภาคฤดูร้อนอีก 1 ภาคการศึกษา ซึ่งมีระยะการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์

แขนงวิชาเอก
แขนงวิชาการแสดงดนตรี

นักศึกษาแขนงนี้ จะเน้นการเรียนรู้ทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีสำหรับการแสดงดนตรีคลาสสิกเป็นวิชาเอก ทั้งการ แสดงเดี่ยว และรวมวงขนาดเล็กและใหญ่ นักศึกษาที่เลือกแขนงวิชานี้เป็นวิชาเอก จะต้องมีความสามารถบรรเลงเครื่อง ดนตรีคลาสสิกชิ้นใดชิ้นหนึ่ง ได้แก่: เปียโน กีต้าร์คลาสสิก แซกโซโฟน เครื่องดนตรีในวงซิมโฟนีออร์เคสตร้าชิ้นใดชิ้น หนึ่ง ได้แก่ ฟลูท โอโบ คลาริเนต บาสซูน เฟรนช์ฮอร์น ทรัมเปต ทรอมโบน ทูบา เครื่องตีต่างๆในวงดุริยางค์ซิมโฟนี ไวโอลิน วิโอลา เชลโล และดับเบิ้ลเบส

แขนงวิชาดนตรีแจ๊สศึกษา

นักศึกษาแขนงนี้ จะเน้นการเรียนรู้ทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีหรือขับร้องสำหรับการแสดงดนตรีแจ๊สเป็นวิชาเอก ทั้ง การแสดงเดี่ยว และรวมวงขนาดเล็กและใหญ่ นักศึกษาที่เลือกแขนงวิชานี้เป็นวิชาเอก จะต้องสามารถขับร้องหรือ บรรเลงเครื่องดนตรีในวงดนตรีแจ๊สชิ้นใดชิ้นหนึ่ง ได้แก่ เปียโน หรือแซกโซโฟน กีต้าร์ไฟฟ้า กีต้าร์เบส กลองชุด เครื่อง เป่าทองเหลือง (ทรัมเปต ทรอมโบน) หรือขับร้องแจ๊ส

แขนงวิชาการสอนดนตรี

นักศึกษาแขนงนี้ จะเน้นการเรียนรู้ทักษะการขับร้องหรือปฏิบัติเครื่องดนตรีสำหรับการแสดงดนตรีคลาสสิกควบคู่กับ เรียนวิธีการสอนดนตรีปฏิบัติเป็นวิชาเอก นักศึกษาที่เลือกแขนงวิชานี้เป็นวิชาเอก จะต้องมีความสามารถบรรเลงเครื่อง ดนตรีคลาสสิกชิ้นใดชิ้นหนึ่ง ได้แก่: เปียโน กีต้าร์คลาสสิก แซกโซโฟน เครื่องดนตรีในวงซิมโฟนีออร์เคสตร้าชิ้นใดชิ้น หนึ่ง ได้แก่ ฟลูท โอโบ คลาริเนต บาสซูน เฟรนช์ฮอร์น ทรัมเปต ทรอมโบน ทูบา เครื่องตีต่างๆในวงดุริยางค์ซิมโฟนี ไวโอลิน วิโอลา เชลโล และดับเบิ้ลเบส

แขนงวิชาการประพันธ์เพลง

นักศึกษาแขนงนี้ จะเน้นการเรียนรู้ทักษะการประพันธ์บทเพลงประเภทดนตรีคลาสสิก รวมถึงบทประพันธ์เพลงสำหรับ เดี่ยวเครื่องดนตรี บทประพันธ์สำหรับวงขนาดเล็กและขนาดใหญ่ บทประพันธ์สำหรับการขับร้อง และบทประพันธ์ด้วย เสียงสังเคราะห์ นักศึกษาที่เลือกแขนงวิชานี้เป็นวิชาเอก จะต้องสามารถบรรเลงเครื่องดนตรีคลาสสิกชิ้นใดชิ้นหนึ่ง ได้แก่: เปียโน กีต้าร์คลาสสิก แซกโซโฟน ขับร้อง เครื่องดนตรีในวงซิมโฟนีออร์เคสตร้าชิ้นใดชิ้นหนึ่ง ได้แก่ ฟลูท โอโบ คลาริเนต บาสซูน เฟรนช์ฮอร์น ทรัมเปต ทรอมโบน ทูบา เครื่องตีต่างๆในวงดุริยางค์ซิมโฟนี ไวโอลิน วิโอลา เชลโล และดับเบิ้ลเบส

แขนงวิชาทฤษฎีดนตรี

นักศึกษาแขนงนี้ จะเน้นการเรียนรู้ทฤษฎีและฝึกฝนทักษะในการวิเคราะห์บทประพันธ์ทั้งแบบดนตรีโทนอลและโพสต์โท นอล เพื่อเป็นนักวิชาการด้านดนตรีและผู้สอนในระดับอุดมศึกษา นักศึกษาที่เลือกแขนงวิชานี้เป็นวิชาเอก จะต้อง สามารถบรรเลงเครื่องดนตรีคลาสสิกชิ้นใดชิ้นหนึ่ง ได้แก่: เปียโน กีต้าร์คลาสสิก แซกโซโฟน ขับร้อง เครื่องดนตรีในวง ซิมโฟนีออร์เคสตร้าชิ้นใดชิ้นหนึ่ง ได้แก่ ฟลูท โอโบ คลาริเนต บาสซูน เฟรนช์ฮอร์น ทรัมเปต ทรอมโบน ทูบา เครื่องตี ต่างๆในวงดุริยางค์ซิมโฟนี ไวโอลิน วิโอลา เชลโล และดับเบิ้ลเบส