วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต มุ่งพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการดนตรี ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถสร้างสรรค์งานดนตรีที่ดีให้แก่สังคม มีความเข้าใจในศิลปะทางดนตรีได้อย่างลึกซึ้ง และมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

วิทยาลัยดนตรีมีความเข้มแข็งทางวิชาการมีมาตรฐานการเรียนการสอนดนตรีที่มีคุณภาพทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ

สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาดนตรี ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ มีคุณธรรมมีคุณภาพ และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ให้บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายใต้การบริหารจัดการที่ดี

มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรดนตรีบัณฑิต (Bachelor of Music) โดยตรง การก่อตั้งวิทยาลัยดนตรี (Conservatory of Music) ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2545 จากดำริของ ดร. อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย ที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นผู้นำด้านการศึกษาดนตรีระดับ อุดมศึกษาในประเทศไทย

ปัจจุบันวิทยาลัยดนตรี มีการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรดุริยางคศาสตร์บัณฑิต (ปริญญาตรี) 7 แขนงวิชาเอก และ หลักสูตรดุริยางคศาสตร์มหาบัณฑิต (ปริญญาโท) 5 แขนงวิชาเอก โดยมีจุดประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตวิชาชีพด้านดนตรีที่ มีคุณธรรม มีความรู้ทางดนตรีทั้งด้านทฤษฎี และปฏิบัติที่สามารถนำความรู้ไปพัฒนาและเผยแพร่แก่สังคม รวมถึงการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทางดนตรีทั้งของชาติและนานาชาติผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรดุริยางคศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรดุริยางคศาสตร์มหาบัณฑิต จะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในแขนงวิชาเอกที่ตนศึกษา เช่น เป็นนักดนตรี หรือนักร้องที่มีความเชี่ยวชาญในการบรรเลงเครื่องดนตรีหรือขับร้อง สามารถเข้าร่วมวงดนตรีป๊อบ วงดนตรีแจ๊ส หรือวงดนตรีร่วมสมัยแบบอื่นๆ วงดนตรีแชมเบอร์ต่าง เช่น เครื่องลมไม้ (Woodwind Ensemble) เครื่องลมทองเหลือง (Brass Ensemble) เครื่องกระทบจังหวะ (Percussion Ensemble) เครื่องสาย (String Ensemble) วงออร์เคสตร้าขนาดเล็ก (Chamber Orchestra)วงดนตรีสำหรับละครเพลง/โอเปร่า คณะนักร้องประสานเสียงทั้งเล็กและใหญ่ รวมถึงวงแจ๊สบิ๊กแบนด์ (Big Band) และดุริยางค์ซิมโฟนี (Symphony Orchestra) หรือเป็นนักดนตรีบันทึกเสียงตั้งแต่เพลงป็อบ เพลงแจ๊ส เพลงคลาสสิก เพลง ร่วมสมัย (Contemporary Music) จนถึงเพลงประกอบภาพยนตร์ หรือ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนดนตรี ที่มีความรู้ ความสามารถระดับอาจารย์สอนดนตรีในโรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงเรียนสอนดนตรีต่างๆ หรือเป็นผู้ประพันธ์เพลง และ เรียบเรียงเสียงประสานทั้งแบบเพลงป็อบ เพลงแจ๊ส เพลงคลาสสิก เพลงร่วมสมัย เพลงประกอบภาพยนตร์ รวมถึงเพลง ประกอบโฆษณาและมัลติมีเดีย หรือทำงานเป็นผ่ายผลิตผลงานเพลง ควบคุมการผลิตซีดี (Producer) บันทึกเสียง ผสม เสียง (Sound Engineer/ Mix Down) จัดการแสดง รวมถึงธุรกิจดนตรีทุกประเภท

ปัจจุบันวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ตั้งอยู่ที่ อาคาร 17 ซึ่งเป็นห้องเรียนบรรยาย ห้องซ้อมย่อย สำนักงาน วิทยาลัย ห้องพักครู ห้องเรียนวิชาปฏิบัติเครื่องดนตรี ห้องรวมวงย่อย และ รวมวงใหญ่ นอกจากนี้ยังมีหอแสดงดนตรี (Music Auditorium) 250 ที่นั่ง ตั้งอยู่ที่อาคาร 11 ชั้น 1 และสามารถใช้ Auditorium ความจุ 450 ที่นั่งของคณะ นิเทศศาสตร์ ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคาร 15 ได้อีกด้วย ในอนาคตวิทยาลัยดนตรี จะมีอาคารเรียนใหม่ขนาดใหญ่ ซึ่งจะมีโรง แสดงคอนเสิร์ตขนาดใหญ่ ความจุ 700 ที่นั่งอยู่ภายใน มีโรงละคร Black Box Theater หอการแสดงดนตรีขนาดเล็ก (Recital Hall) ห้องซ้อมออร์เคสตร้า และวงดนตรีขนาดใหญ่ ห้องซ้อมย่อยส่วนตัว ห้องปฎิบัติการดนตรีแจ๊ส และเครื่อง ประกอบจังหวะ (Jazz & Percussion Studios) ห้องสมุดดนตรี โรงละครกลางแจ้ง ศูนย์เทคโนโลยีดนตรีที่ออกแบบ เน้นความคิดสร้างสรรค์ ห้องปฏิบัติการดนตรีประกอบภาพยนตร์ ศูนย์ศิลปะดนตรีร่วมสมัย ห้องปฏิบัติการคีย์บอร์ด ห้องปฏิบัติการการประพันธ์เพลง และโรงแสดงดนตรีและศิลปะการแสดงภายนอก (Amphitheater) ซึ่งจะทำให้ วิทยาลัยดนตรีมีศักยภาพสูงสุดในการเรียนการสอนดนตรีระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rsumusic.com/news/newbuilding.html

เวลาทำการ

สำนักงานเลขานุการวิทยาลัยดนตรี เปิดทำการเวลา 08.30-16.30 น. แต่ในส่วนของห้องซ้อมดนตรีเปิดให้นักศึกษาซ้อมถึง 22.00 น. และห้องบันทึกเสียงจะเปิดตามคำร้องขอของนักศึกษา (ดูระเบียบการใช้ห้อง Studio)