1.ห้องอาจารย์ประจำ (Teaching Studios) อยู่บริเวณชั้น 9 และชั้น 10 โดยมีป้ายชื่อติดอยู่ที่หน้าห้อง

2.ห้องซ้อมย่อย ชั้น 9 (Practice Rooms) จำนวน 16 ห้อง อยู่บริเวณชั้น 9 ห้อง 9-P1 ถึง 9-P16 และห้องซ้อม 9-R1 ถึง 9- R4

3.ห้องซ้อมย่อย ชั้น 10 (Practice Rooms) จำนวน 14 ห้อง อยู่บริเวณ ตรงข้ามสำนักงานเลขานุการ ห้อง 10-P0 ถึง 10-P13

4.ห้องบรรยาย (Lecture Rooms) อยู่บริเวณชั้น 9 และชั้น 10 แบ่งเป็นห้อง 9-LS1 ถึง 9- LS5, 10-P14, 10-P16, 10-P17

4.1 ห้องซ้อมรวมวงใหญ่ (Large Ensemble Studio) ได้แก่ ห้อง 10-LS5

4.2 ห้องซ้อมรวมวงเล็ก (Small Ensemble Studio) ได้แก่ ห้อง 9-S1

4.3 ห้องปฏิบัติการทักษะคีย์บอร์ด (Keyboard Laboratory) ได้แก่ห้อง 10-LS4

4.4 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีดนตรี (Music Technology Center) ประกอบ ด้วยห้องย่อยจำนวน 5 ห้อง คือ

4.4.1 ห้องบันทึกเสียงขนาดใหญ่ (Studio A)

4.4.2 ห้องบันทึกเสียงขนาดเล็ก 1 (Studio B)

4.4.3 ห้องควบคุมเสียงแบบดิจิตอล (Control Room)

4.4.4 ห้องบันทึกเสียงและควบคุมเสียงขนาดเล็ก 2 (Studio C)

4.4.5 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Music Computer Laboratory, 10-LS1)

4.4.6 ห้องสโมสรนักศึกษา อยู่ชั้น 10 ทางขวามือของประตูเข้าวิทยาลัยดนตรี

4.4.7 ห้องการแสดง (Auditorium) อยู่ชั้น 1 (11-101อาคารเฉลิมพระเกียรติ)