การบริการวิชาการและ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฎิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่) พ.ศ.2559
Bachelor of Nursing Science Program (Bilingual) (revised 2019)
เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์


ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์รอบที่ รอบที่ 3,4,5,6 ภาคการศึกษา S/2563 ของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและยังไม่ได้รายงานตัวลงทะเบียนขอให้นักศึกษาติดต่อรายงานตัวเพื่อรับแผนการลงทะเบียน ที่ธุรการคณะพยาบาลศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 ห้อง 408 ระหว่างวันที่ 10 - 31 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 – 15.00 น. (แต่งกายด้วยชุดนักเรียนหรือนักศึกษา)


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 8


ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ รอบที่ 1, 2, รอบโควตา และรอบแพทย์ฯ, ทันตะฯ และ เภสัชฯ รอบที่ 1 ภาคการศึกษา S/2563 ของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและยังไม่ได้รายงานตัวเพื่อลงทะเบียนให้นักศึกษาติดต่อรายงานตัวปลดล็อคการลงทะเบียนที่สำนักงานแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน ถึง 20 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. (แต่งกายด้วยชุดนักเรียนหรือนักศึกษา)


ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 8


ประกาศรายชื่อผู้สอบข้อเขียน หลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต รุ่น 8 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ อาคาร 6 อาคารพิฆเนศ มหาวิทยาลัยรังสิต


กำหนดสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้สอบผ่านข้อเขียนสอบคัดเลือก แพทย์ฯ, ทันตะฯ และ เภสัชฯ รอบที่ 1
- รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์


ดูทั้งหมด...