การบริการวิชาการและ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฎิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
Bachelor of Nursing Science Program (Bilingual) (revised 2019)
โครงการอบรมวิชาการประจำปี 2564 “ถอดบทเรียน: การขับเคลื่อนหน่วยงานบริการในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19” [ออนไลน์] สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ Scan QR Code และศึกษารายละเอียดในแผ่นประชาสัมพันธ์


ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 ระหว่างวันที่ 2 - 6 สิงหาคม 2564


ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-15.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet


ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนจากการสอบแพทย์ ทันตะ เภสัช รอบที่ 2 เข้าศึกษาหลักสูตร พย.บ.


ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ (เพิ่มเติม) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง (หมายเหตุ : ให้รอการติดต่อเรียกรายงานตัวตามลำดับ)


ประกาศรายชื่อ TCAS รอบที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต


ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและยังไม่ได้รายงานตัวและลงทะเบียน #ขอให้นักศึกษารายงานตัวและลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ ของคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ตั้งแต่ วันนี้ ถึง วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ติดต่อสอบถามขั้นตอนได้ที่ กล่องข้อความของเพจ Facebook : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต


ดูทั้งหมด...