การบริการวิชาการและ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557)
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฎิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่) พ.ศ.2559
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา) ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-7915500-10 หรือ 02-9972222 ต่อ 1442, 1489


ประกาศ...เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 7 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 สมัครด้วยตนเอง ทุกวันทำการ (จันทร์-ศุกร์) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต


ประกาศ...รับสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4 (PN) ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรังสิต


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ และดวงใจเนอร์สซิ่งโฮม ผศ.ดร.อำภาพร นามวงศ์พรหม คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ ดร.ศิริพันธ์ เวชสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ดวงใจเนอร์สซิ่งโฮม มีนบุรี


ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์คณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 7 ปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและยังไม่ได้รายงานตัวเพื่อลงทะเบียน ให้นำเอกสารการรายงานตัว มารายงานตัว และรับแผนการลงทะเบียน ที่ #คณะพยาบาลศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 ห้อง 408 เพื่อรับแผนการลงทะเบียน ติดต่อลงทะเบียนเรียนที่สำนักงานทะเบียน ตึก 1 ชั้น 1 ค่ะ #ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 5 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 8.30-15.30 น. **แต่งกายด้วยชุดนักเรียนหรือนักศึกษา**


ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์คณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 6 ปีการศึกษา 2562 #สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและยังไม่ได้รายงานตัวเพื่อลงทะเบียน ให้นำเอกสารการรายงานตัว มารายงานตัว และรับแผนการลงทะเบียน ที่ #คณะพยาบาลศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 ห้อง 408 เพื่อรับแผนการลงทะเบียน ติดต่อลงทะเบียนเรียนที่สำนักงานทะเบียน ตึก 1 ชั้น 1 ค่ะ #ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 8.30-15.30 น. **แต่งกายด้วยชุดนักเรียนหรือนักศึกษา**





ดูทั้งหมด...