การบริการวิชาการและ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฎิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่) พ.ศ.2559
Bachelor of Nursing Science Program (Bilingual) (revised 2019)
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางการพยาบาล” วันที่ 5-7 ธันวาคม พ.ศ. 2563


ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและยังไม่ได้รายงานตัวลงทะเบียน ขอให้นักศึกษารายงานตัวและลงทะเบียนด้วยตนเอง หรือตามช่องทางออนไลน์ ของคณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 15.00 น. ที่ ตึก 4 ชั้น 4 ห้อง 408


ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและยังไม่ได้รายงานตัวลงทะเบียน ขอให้นักศึกษารายงานตัวและลงทะเบียนด้วยตนเอง ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 - 15.00 น. ที่ ตึก 4 ชั้น 4 ห้อง 408 หรือตามช่องทางออนไลน์


ประกาศ รับสมัครผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฎิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 9


ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ รอบที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563


ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน รอบแพทย์ฯ, ทันตะฯ และ เภสัชฯ รอบที่ 2 เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา) ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 9-12 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ขอให้ผู้สามารถเดินทางมารายงานตัวด้วยตนเองมาติดต่อที่อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 408 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาได้ ขอให้ติดต่อเพื่อรายงานตัวทางระบบ Online โดยติดต่อเข้ามาในกล่องข้อความของ page FB คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในช่วงวันและเวลาเดียวกันค่ะ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 5 วันที่ 14 มิถุนายน 2563 เวลา 8.30-15.00 น. โดยระบบออนไลน์


ดูทั้งหมด...