คณะทัศนมาตรศาสตร์ 

Faculty of Optometry
หลักสูตรทัศนมาตรศาสตร์บัณฑิต
Doctor of Optometry : O.D. (Optometry)


เกี่ยวกับคณะ


คณะทัศนมาตรศาสตร์ในประเทศไทยตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พศ. 2549 ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นหลักสูตร 6 ปี และมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นหลักสูตร 4 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่น เช่น พยาบาล เทคนิคการแพทย์ และกายภาพบำบัด ต่อมามหาวิทยาลัยรังสิตได้ปรับหลักสูตรเป็น 6 ปี เพื่อมีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ได้ ... อ่านเพิ่มเติม


หลักสูตรทัศนมาตรศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต มีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิต ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถทางวิชาการระดับ
 อ่านเพิ่มเติม ...มุ่งมั่น ผลิตบุคลากรวัดและตัดแว่นสายตา รวมทั้งประกอบเลนส์สัมผัสที่มีคุณภาพมารับใช้สังคมไทย
 ... อ่านเพิ่มเติมเป็นหน่วยงานที่มีการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง มีส่วนร่วมในการวิจัย และพัฒนาขีดความสามารถในการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร1. ด้านการศึกษา (Academics)
ระดับปริญญาตรี (Doctor of Optometry)
- สำหรับผู้ที่จบการศึกษาวิทยาศาสตร์สายตา ศึกษาต่อ หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ได้รับ Doctor of Optometry ของ มหาวิทยาลัยรังสิต
- สำหรับผู้จบการศึกษาชั้นมัธยมปลายศึกษา 6 ปี ได้รับปริญญา Doctor of Optometry
 อ่านเพิ่มเติม ...
 

ก. เพื่อสร้างบุคลากรสาธารณสุขขั้นพื้นฐานทางตาให้เท่าเทียมกับนานาประเทศ เพื่อให้ประชาชน ทุกคนได้รับบริการต่างๆ เกี่ยวกับปัญหาสายตาและเพื่อสนองเจตนารมณ์ของกระทรวงสาธารณสุข ที่มีประกาศกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2546) สรุปว่า "การตรวจวัดสายตามนุษย์ เป็นการประกอบโรคศิลปะ" มหาวิทยาลัยรังสิต จึงจัดตั้งคณะทัศนมาตรศาสตร์ขึ้น เพื่อผลิตบุคลากรในสาขานี้ตามนโยบายของรัฐบาล  อ่านเพิ่มเติม ...


บุคลากรคณะ

แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร
คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์
E-mail:jenwatanee@gmail.com

การศึกษา
- หนังสือ อนุมัติ (เวชศาสตร์ครอบครัว) แพทยสภา
- Certificate (Epidemiology and Biostatistics) John Hopkins University, Maryland, U.S.A.
- Fellow (ต้อหิน) New York Eye and Ear Infirmary, New York, U.S.A.
- Fellow (จอประสาทตา) University Hospital of Iowa, Iowa, U.S.A.
- Fellow (จอประสาทตา) St. Clare's Hospital and Health Center, New York, U.S.A.
- Diplomate, American Board of Ophthalmology, St. Clare's Hospital and Health Center, New York, U.S.A.
- แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธวัชชัย ปานเสถียรกุล
ที่ปรึกษาอาวุโส
Email: tpansatia@yahoo.com

การศึกษา
- หนังสืออนุมัติ (สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินแพทยสภา)
- หนังสืออนุมัติ (สาขาจักษุวิทยา) ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
- Fellow, University Hospital of Rhode Island, U.S.A.
- Diplomate, American Board of Ophthalmology
- แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย

Dr. Christopher Rugaber

การศึกษา
- BSc. (Chemistry) The Pennylvania State University, USA.
- O.D. (Doctor of Optometry) University of Pennsylvania, USA.
- Fellowship in Therapeutics and Glaucoma, Optometry
ดร.ประเสริฐ ผดุงเกียรติสกุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

การศึกษา
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
- O.D. (Doctor of Optometry) Southwestern University , Philippines


ดร.เมธี จรัสอรุณฉาย
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
การศึกษา

- O.D. (Doctor of Optometry) Rangsit University , Thailand
พญ.พรพัชรินทร์ วงศ์สายศรี อาจารย์ประจำวิชา
อาจารย์ภัชภิชา ยกกำพล อาจารย์ประจำวิชา
พร้อมทั้งอาจารย์พิเศษทีเป็นจักษุแพทย์ และนักทัศนมาตรอีกจำนวนมาก
หลักสูตร

ชื่อปริญญา : ทัศนมาตรศาสตร์บัณฑิต
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ทัศนมาตรศาสตร์บัณฑิต
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Optometry

หลักสูตรทัศนมาตรศาสตร์บัณฑิตแบ่งเป็น
หลักสูตรที่มีการเรียนการสอน 6 ปี จะรับผู้เข้าศึกษาคือนักรียนจบชั้นมัธยมปลายสายวิทยาศาสตร์ หรือศิลป์-คำนวณ
หลักสูตรที่มีการเรียนการสอน 4 ปี จะรับผู้เข้าศึกษาคือนักศึกษาที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์
หลักสูตรที่มีการเรียนการสอน 2 ปี จะรับผู้เข้าศึกษาคือนักศึกษาที่จบการศึกษาวิทยาศาสตร์สายตาหลักสูตร 4 ปี (เฉพาะศิษย์เก่าคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตเท่านั้น) เรียนต่อจนครบตามหลักสูตรทัศนมาตรศาสตร์ 6 ปี ... อ่านเพิ่มเติม


จุดเด่น

 

3.1 มหาวิทยาลัยเอกชนเป็นมหาวิทยาลัยที่มีเงินทุนสนับสนุนมาก เพราะฉะนั้นอุปกรณ์ เครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในห้อง Lab ปฏิบัติการจะทันสมัยและมีการปรับปรุงเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของวิทยาศาสตร์สายตาในปัจจุบัน
 ... อ่านเพิ่มเติม

3.2 นักทัศนมาตรศาสตร์ถือเป็นบุคคลกรทางด้านสาธารณสุขแขนงหนึ่ง ซึ่งกำลังขาดแคลนเป็นอย่างมากในประเทศไทย เนื่องจากจำนวนประชากรที่เป็น Refractive Error หรือภาวะสายตาผิดปกติ มีจำนวนมากถึง 15 ล้านคน แต่มีจำนวนนักทัศนมาตรที่มีใบประกอบวิชาชีพในประเทศไทยพียง 88 คน  ... อ่านเพิ่มเติม
 
 

3.3 จากงานที่หลากหลายในวิชาทัศนมาตรศาสตร์ นอกจากนักศึกษาที่จบออกไปแล้ว จะทำงานทางด้านสาธารณสุขในโรงพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชน ยังมีงานด้านผู้เชี่ยวชาญในบริษัทเอกชนอีกหลายแห่งที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ผลิต lens, แว่นตา  ... อ่านเพิ่มเติม

3.4 คณะมีการจัดรายวิชาเรียนที่สอดคล้องกับการทำงานที่ได้จากประสบการณ์จริง ได้ตรวจผู้ป่วย ออกหน่วยตรวจวัดสายตาและคัดกรองโรคตาเคลื่อนที่ และมีการเก็บข้อมูล เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการทำงานวิจัย และดำเนินการเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  ... อ่านเพิ่มเติม
 
 

3.5 การออกหน่วยเคลื่อนที่ นอกจากจะเป็นการฝึกประสบการณ์การทำงานของนักศึกษาแล้ว ยังทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตกลับมาจากชุมชน ทั้งเรื่องความรัก ความสามัคคี ความผูกพัน เมื่อนักศึกษาได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในหลายรูปแบบ ... อ่านเพิ่มเติม

3.6 อาจารย์ในคณะฯ ประกอบไปด้วยอาจารย์ทัศนมาตร อาจารย์จักษุแพทย์ รวมทั้งอาจารย์พิเศษจากโรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ และรามาธิบดี รวมทั้งโรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และภาคเอกชนเช่นโรงพยาบาลกรุงเทพ ... อ่านเพิ่มเติม
 
 

3.7 อาจารย์ในคณะมีอายุตั้งแต่ มากกว่า 60 ปี จนถึงน้อยกว่า 30 ปี จึงสามารถให้คำปรึกษา และใกล้ชิดนักศึกษาได้ในฐานะพ่อ แม่ ครูอาจารย์ และเพื่อน อาจารย์มีที่นั่งในสำนักงานประจำ จึงมีเวลาให้นักศึกษาพบได้สะดวก มีการปรับปรุงการเรียนการสอนตามผลการเรียน และการประเมินของนักศึกษาทุกปี ... อ่านเพิ่มเติม

ผมคิดว่าสิ่งที่น่าประทับใจมากที่สุดเกี่ยวกับคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต คือการให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมนักเรียน ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่พวกเขาจะพบในอาชีพหรือตลอดวิชาชีพของพวกเขา ... อ่านเพิ่มเติม
 

ความแตกต่าง

ความเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน และมหาวิทยาลัยของรัฐ ความคล่องตัวจะแตกต่างกัน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยรังสิตยังมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพครบทุกสาขาวิชา ตั้งแต่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัช พยาบาล เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงทำให้นักศึกษามีความรู้ในระบบสาธารณสุขอย่างกว้างขวาง มีพันธมิตรเป็นบุคลากรสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ สามารถนำความรู้มาใช้แบบองค์รวม และประยุกต์ใช้ในการคัดกรองโรคสายตาและโรคตา รวมทั้งแนะนำและส่งปรึกษาผู้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทางได้อย่างถูกต้อง

บรรยากาศการเรียนการสอน


ห้องเรียนเครื่องมือ และอุปกรณ์อื่นๆ

อาชีพในสายงาน

องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดว่า ประชากร 6,000 คนจะต้องมีนักทัศนมาตร อย่างน้อย 1 คน ประเทศไทย มีประชากร 65 ล้านคน จึงควรมีนักทัศนมาตรไม่ต่ำกว่า 10,000 คน แต่ปัจจุบันมีนักทัศนมาตรที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพไม่ถึง 100 คน รวมทั้งพระราชกฤษฎีกาที่กำลังจะออกประกาศให้ร้านที่วัดสายตาและประกอบแว่น เลนส์สัมผัส รวมทั้งเครื่องช่วยการมองเห็นต้องมีนักทัศนมาตรประจำ ทำให้มีความต้องการนักทัศนมาตรอีกเป็นจำนวนมากทั้งในภาครัฐและเอกชนแบ่งเป็น
1. นักทัศนมาตรในระบบราชการ ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลของรัฐ
2. นักทัศนมาตรในโรงพยาบาล หรือคลินิกเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับสายตา
3. โรงงานอุตสาหกรรมเลนส์สายตาและเลนส์สัมผัส
4. อาจารย์ผู้สอนในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน

5. นักทัศนมาตรด้านแรงงานและการกิฬา

ถาม - ตอบ


 
จบหลักสูตร 4 ปี และถ้าไม่เรียนต่อหลักสูตร 6 ปี จะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้าง ?
 
 
ข้อดี คือ การจบพื้นฐานวิทยาศาสตร์ สามารถไปศึกษาต่อได้ในหลักสูตร แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ หรือเภสัชศาสตร์ได้ นักศึกษาวิทยาศาสตร์สายตาของมหาวิทยาลัยรังสิต บางคนก็ไปศึกษาต่อปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น ประสาทวิทยา เพราะมีพื้นฐานจากการเรียนประสาทวิทยาทางตา ไปศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารองค์กร บริหารธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อเสีย คือ ไม่สามารถเป็นนักทัศนมาตรที่มีใบประกอบอาชีพได้ แม้ว่าในขณะนี้กฤษฎีกาไม่ได้ ออกมาบังคับว่า ร้านแว่นตาต้องมีนักทัศนมาตรที่มีใบประกอบอาชีพประจำร้าน การดำเนินการขณะนี้อยู่ในระหว่างร่างพระราชกฤษฎีกาซึ่งจะออกและจะออกมาในไม่ช้า และแนวโน้มของ AEC มีวิชาชีพต่างๆเคลื่อนย้ายได้โดยอิสระและประการสุดท้าย คือ จะไม่สามารถศึกษาต่อทัศนมาตรขั้นสูง หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ ทัศนมาตรเฉพาะทาง เช่น ทัศนมาตรในเด็ก ในวัยทำงาน และวัยสูงอายุรวมทั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการฝึกกล้ามเนื้อตาได้ ซึ่งปัจจุบันมีหลักสูตรต่อเนื่องในต่างประเทศหลายหลักสูตรมาก 
อยากทราบว่ามีคนไทยที่มีปัญหาสายตามากน้อยเท่าใด ?
 
 
จากการสำรวจระดับชาติของกระทรวงสาธารณสุขในปี 2550 พบว่ามีคนไทยมีปัญหาสายตาแต่ ยังไม่มีแว่นตาใส่ถึง 15 ล้านคน เพราะปัจจุนี้มีประชากร มีความต้องการสายตาที่คมชัดขึ้น กว่าเดิมมาก การใช้งานคอมพิวเตร์ หรือการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุที่ต้องยืดอายุการทำงาน ออกไปมิได้หยุดอยูที่ อายุ 60 ปี เหมือนเดิม หรือต้องพึ่งตนเองมากขึ้นและร่วมดูแลหลานๆ ทำให้ ต้องการสายตาที่คมชัดขึ้น ต้องใช้สายตามากขึ้น รวมทั้งเด็กในปัจจุบันก็มีสายตาสั้นมากกว่าเด็กในอดีต 
เรียนทัศนมาตรศาสตร์และจะตกงานหรือไม่ ?
 
 
ไม่ตกงานแน่นอน เพราะร้านแว่นในประเทศไทยมี 6,000-8,000 ร้าน แต่มีนักทัศนมาตรที่มีใบประกอบวิชาชีพในประเทศไทยมีเพียง 88 คนเลือก ร้านที่ผู้ให้บริการเป็นนักทัศนมาตรที่มีใบประกอบอาชีพ
  
เรียนทัศนมาตรออกไปแล้ว ทำอะไรได้บ้างนอกจากไปวัดแว่นตามร้านขายแว่น ?
 
 
เป็นความเข้าใจผิดมากที่เข้าใจว่านักทัศนมาตรสามารถวัดสายตาได้เพียงอย่างเดียว เพราะในหลักสูตรทัศนมาตรศาสตร์บัณฑิต ได้กำหนดให้นักทัศนมาตร สามารถช่วยคิดกรองโรคตาบางอย่างได้ สามารถตรวจกล้ามเนื้อตา ฝึกกล้ามเนื้อตา ตรวจสายตาในงานเวชศาสตร์การกีฬา และทัศนมาตรแรงงาน รวมทั้งร่วมงานกับจักษุแพทย์ในโรงพยาบาล ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียนองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นและปัจจุบันบัณฑิตที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิตได้ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลของรัฐ ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์สายตา 13 คน และในโรงพยาบาลเอกชน 9 คน รวมทั้งเป็นอาจารย์ทัศนมาตรในมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยรังสิต จึงสรุปได้ว่างานทัศนมาตรศาสตร์ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะการวัดสายตาและตัดแว่นตาเท่านั้น
 

ติดต่อเรา


คณะทัศนมาตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 พหลโยธิน 87 ถ.พหลโยธิน
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร. 0-2997-2200-30 ต่อ 4420
โทรสาร 0-2997-2200-30 ต่อ 4419


คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งสายวิทยาศาสตร์และสายศิลป์คำนวณ โดยการสอบสัมภาษณ์ ค่าเล่าเรียน 4 ปีแรก ประมาณ 450,000 บาท และ 2 ปีหลังประมาณ 250,000 บาท มหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีจำนวนหลายทุนในแต่ละปี
 


การรับสมัคร  ขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก1) ชั้น 1 โทร. 0-2791-5500-10 โทรสาร 0-2997-2394
www.rsu.ac.th e-mail: info@rsu.ac.th www.facebook.com/rangsituniversity