สถาบันการบิน เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานักบินพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2561 ทั้งชายและหญิงที่สำเร็จการศึกษา  ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 26 ปี

      มีสุขภาพร่างการแข็งแรง สายตาไม่ผิดปกติ หากสายตาสั้นหรือยาว ไม่เกิน 300 ตาไม่บอดสี ผู้ชายสูงไม่น้อยกว่า 165 ซม. ผู้หญิงต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. ไม่อ้วนหรือผอมมากเกินไป

       1. สาขานักบินพาณิชย์ หลักสูตรภาษาไทย
       2. สาขานักบินพาณิชย์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
             *หมายเหตุ หลักสูตรภาษาอังกฤษนักศึกษาต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 15 คน จึงเปิดชั้นเรียน*

        หลักสูตร 4 ปี 138 หน่วยกิต มีชั่วโมงบินภาคอากาศ 203 ชั่วโมง สำเร็จแล้วจะได้รับ ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต    (นักบินพาณิชย์) ใบอนุญาตินักบินพาณิชย์ (COMMERCIAL PILOT LICENSE : CPL) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 2.90 ล้านบาท

         ซื้อใบสมัครได้ที่สำนักงานรับนักศึกษา    มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) ชั้น 1 โทร 02-7915500

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันการบิน   มหาวิทยาลัยรังสิต โทร 02-9972222-30 ต่อ 4104-07
สัมมนาวิชาการด้านการบิน


   สถาบันการบินได้จัดสัมมนาวิชาการด้านการบิน และได้เชิญวิทยากรจากโรงเรียนการบิน และสถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ.... 

นักศึกษาสถาบันการบินชั้นปีที่ 2 ทัศนศึกษา ณ สถาบันการบินพลเรือน ศูนย์ฝึกบิน บ่อฝ้าย


   สถาบันการบินได้พานักศึกษาชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงาน ณ สถาบันการบินพลเรือน ศูนย์ฝึกบิน บ่อฝ้าย เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ก่อนที่จะไปฝึกบินต่อในชั้นปีที่ 3... 

นักศึกษาสถาบันการบินชั้นปีที่ 2 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา


   สถาบันการบินได้พานักศึกษาสถาบันการบินชั้นปีที่ 2 ไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเมืองอยุธยา... 

งานพิธีประดับปีก นักศึกษาสถาบันการบิน รุ่น 11

 

งานพิธีประดับปีกนักบิน และมอบประกาศนียบัตร นักศึกษาสถาบันการบิน รุ่น 11 หลังจากฝึกบินขั้นต้นและสามารถบินปล่อยเดียวได้แล้ว
วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561