สถาบันการบิน เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานักบินพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2563 ทั้งชายและหญิงที่สำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 26 ปี

      มีสุขภาพร่างการแข็งแรง สายตาไม่ผิดปกติ หากสายตาสั้นหรือยาว ไม่เกิน 300 ตาไม่บอดสี ผู้ชายสูงไม่น้อยกว่า 165 ซม. ผู้หญิงต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. ไม่อ้วนหรือผอมมากเกินไป

       1. สาขานักบินพาณิชย์ หลักสูตรภาษาไทย
       2. สาขานักบินพาณิชย์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
          

   *หมายเหตุ หลักสูตรภาษาอังกฤษนักศึกษาต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 15 คน จึงเปิดชั้นเรียน*

        หลักสูตร 4 ปี 138 หน่วยกิต มีชั่วโมงบินภาคอากาศ 203 ชั่วโมง สำเร็จแล้วจะได้รับ ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต    (นักบินพาณิชย์) ใบอนุญาตินักบินพาณิชย์ (COMMERCIAL PILOT LICENSE : CPL) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 2.90 ล้านบาท

         ซื้อใบสมัครได้ที่สำนักงานรับนักศึกษา    มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) ชั้น 1 โทร 02-7915500

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันการบิน  มหาวิทยาลัยรังสิต โทร 02-9972222-30 ต่อ 4104-07
11 กันยายน 2563 สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีประดับปีก

  11 กันยายน 2563 สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีประดับปีกนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลังจากผ่านการปล่อยเดียวกันมาแล้ว .... นักศึกษาสถาบันการบินชั้นปีที่ 3 รุ่น 12 ได้กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนการบินกรุงเทพ (BAC) ศูนย์ฝึกการบินโคราช (Korat Academy) ได้ทำการปล่อยเดี่ยว


   

นักศึกษาสถาบันการบินเข้าร่วมงาน"เสวนาชีวิตที่สำเร็จจากต่างประเทศ เผชิญปัญหากฎเกณฑ์อะไรบ้างในประเทศไทย"


  

นักสำรวจ น้ำมันเครื่องบิน ต่างกับน้ำรถยนต์อย่างไร ?

ทำไมไม่บินข้ามแปซิฟิก ....
สำ รวจ น้ำมันเครื่องบิน ต่างกับน้ำรถยนต์อย่างไร ?