การฝึกบินที่ GFT ประเทศแคนาดา                                               
        สถาบันการบิน ได้ส่งนักศึกษารุ่นแรกจำนวน 8 คน ไปฝึกบินที่โรงเรียนการบิน GFT ประเทศแคนาดา ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2552
        นักศึกษาทั้ง 8 คน ที่ไปฝึกบินที่ GFT ประเทศแคนาดานี้ นับเป็นนักศึกษาสถาบันการบิน ตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานักบินพาณิชย์รุ่นที่ 2 ที่สถาบันการบินเปิดทำการสอน สำหรับรุ่นที่ 1 นักศึกษาทุกคนได้ไปฝึกบินที่ BAC
        เป็นความสำเร็จของการดำเนินการของสถาบันการบินที่ได้มีข้อตกลงร่วมกัน (MOU) กับ GFT ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสถาบันการบินมา ในปีการศึกษา 2549 โดยนักศึกษาทั้ง 8 คนจะทำการฝึกบิน และเรียนภาควิชาการที่ GFT เป็นเวลา 1 ปี เต็ม ในช่วงการศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4
นักศึกษารุ่นแรกจำนวน 8 คน ประกอบด้วย
  1. นายธารินทร์  ชัยมงคลานนท์

  2. นายธนพัฒน์  เฉลยมนต์

  3. นายจิรายุ  รัตนสุรการย์

  4. นายจักรกฤษณ์  ทิพกนก

  5. นายพรไมตรี  คุณศักดิ์

  6. นายจอห์น  ภมรมนตรี

  7. นายนิอิลยาส  ภูยุทธานนท์

  8. นายณัฐวร  พิพิธกุล


           ตามแผนการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานักบินพาณิชย์ นักศึกษาจะเรียนภาควิชาการพื้นฐานระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยรังสิต 2 ปี และไปฝึกบินกับเรียนวิชาการด้านการบินที่โรงเรียนการบินอีก 2 ปี เมื่อจบหลักสูตร นักศึกษาจะได้รับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต (นักบินพาณิชย์) และประกาศนียบัตรด้านการบิน นักบินส่วนบุคคลและนักบินพาณิชย์
         สถาบันการบินได้มีข้อตกลงร่วมกันกับโรงเรียนการบิน 2 แห่งคือ BAC ฝึกบินที่สนามบินดอนเมือง และ GFT ฝึกบินที่ประเทศแคนาดา
          การคัดเลือกนักศึกษาที่จะไปฝึกบินที่ใด ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของนักศึกษาเอง แต่การไปฝึกบินที่ GFT นั้น นักศึกษาจะต้องมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี เมื่อจบตามหลักสูตร GFT นักศึกษาสามารถไปสอบเพื่อรับใบอนุญาตินักบินพาณิชย์ของกรมขนส่งประเทศแคนาดาได้
          GFT ย่อมาจาก GANDER FLIGHT TRAINING ตั้งอยู่ที่เมือง GANDER รัฐ NEW FOUNDLAND ของประเทศแคนาดา ได้รับการรับรองจากกรมขนส่งประเทศแคนาดาในปี ค.ศ.1993 ได้เป็นโรงเรียนการบินโดยมีขีดความสามารถในการฝึกบินตามหลักสูตร นักบินพาณิชย์ ครูการบิน การบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน การบินด้วยเครื่องบินหลายเครื่องยนต์ การบินกลางคืน นักบินส่วนบุคคล และการฝึกลงพื้นน้ำ โดยมี Capt.PATRICK  WHITE เป็นผู้อำนวยการสถาบัน GFT รับทำการฝึกบินให้กับคนแคนาดา และคนต่างชาติ โดยเฉพาะชาวตะวันออกกลาง จีน อินเดีย เป็นต้น สภาพภูมิอากาศ หนาวเกือบตลอดปี (ประมาณ 8 เดือน) เพราะอยู่ตอนเหนือของประเทศแคนาดา มีหิมะ ฝนตก ลมแรง เป็นที่กล่าวขานของนักบินทั่วไปว่า ใครที่จบการฝึกบินที่ GFT จะมีขีดความสามารถ และประสบการณ์ด้านการบินเป็นที่เชื่อถือได้
          การฝึกบินที่ GFT ตามหลักสูตรนักบินพาณิชย์ นักศึกษาจะทำการฝึกบินภาคอากาศทั้งเครื่องบินเครื่องยนต์เดียว และสองเครื่องยนต์ ประมาณ 180 ชั่วโมงบิน และฝึกบินกับเครื่องฝึกบิน SIMULATOR ประมาณ26 ชั่วโมง โดยมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 47,896.69 เหรียญแคนาดา หรือประมาณ 1,532,700 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวกับค่าที่พัก ซึ่งในรุ่นนี้นักศึกษาจะต้องเสียค่าที่พักกับอาหาร 3 มื้อ เดือนละ 500 เหรียญแคนาดา หรือประมาณเดือนละ 16,000 บาท
           ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 สถาบันการบินจะมีนักศึกษาที่จบหลักสูตรนักบินส่วนบุคคล และนักบินพาณิชย์ ของประเทศแคนาดาจำนวน 8 คน อย่างแน่นอน