สถาบันการบิน  มหาวิทยาลัยรังสิต  เป็นคณะน้องใหม่ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อต้นปี 2549  โดยดำริของ  ดร.อาทิตย์  อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยอีกหลายท่านได้ให้ความสนใจเปิดประเด็นขึ้นมา โดยได้ทำการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับทัศนะของธุรกิจอุตสาหกรรมการบินในปัจจุบัน และในอนาคตที่มีแนวโน้มที่จะเจริญเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง จึงได้เล็งเห็นสิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนในอุตสาหกรรมการบินก็คือ “บุคลากรด้านการบิน” ได้แก่ นักบิน ช่างซ่อมเครื่องบิน เจ้าหน้าที่บริหาร/บริการด้านการบิน ซึ่งบุคคลเหล่านี้ปัจจุบันยังขาดแคลนอยู่เป็นจำนวนมาก จึงเป็นโอกาสที่เหมาะสมสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ควรฉกฉวยโอกาสนี้ ผลิตบุคลากรด้านการบินเพื่อตอบสนองความต้องการในอุสาหกรรมการบิน

                       นที่สุดมหาวิทยาลัยรังสิตจึงได้ข้อสรุปที่เหมาะสมและลงตัว จึงได้จัดตั้ง  "สถาบันการบิน"  โดยเชิญ  พล.อ.อ.คธาทิพย์ กุญชร ณ อยุธยา อดีตนักบินพระที่นั่งกองทัพอากาศ ซึ่งมีประสบการณ์ในการบินสายการบินลำเลียง หรือสายการบินพาณิชย์มาตลอดเป็นเวลา 30 ปี   มาเป็นที่ปรึกษาสถาบันการบินในช่วงแรก   ก่อนที่จะมารับตำแหน่งคณบดีสถาบันการบินเต็มตัวหลังเกษียณอายุราชการ ในเดือน ก.ย. 49 พร้อมด้วยทีมงานผู้บริหารและคณาจารย์ที่มาจากกองทัพอากาศ กองทัพเรือ และสายการบินพาณิชย์ ซึ่งล้วนแต่เป็นนักบินผู้มีประสบการณ์สูงทั้งสิ้น ดังนั้น ย่อมเป็นหลักประกันได้ว่าการเปิดหลักสูตรนักบินของมหาวิทยาลัยรังสิต น่าจะประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายได้

                ถาบันการบิน ได้เปิดการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2549 เป็นหลักสูตรอุดมศึกษา ใช้เวลาในการศึกษา 4 ปี โดยใช้ชื่อหลักสูตรว่า เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานักบิน เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับปริญญาบัตร เทคโนโลยีบัณฑิต(นักบิน) BACHELOR OF TECHNOLOGY (AVIATION PILOT DEVELOPMENT) และประกาศนียบัตรนักบินพาณิชย์ (COMMERCIAL PILOT LICENSE : CPL)