ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม โครงการอบรม Decision-Making for selection of physical modalities in patients with back pain วันที่ 21-22 ตุลาคม 2561
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Decision-Making for selection of physical modalities in patients with back pain วันที่ 21-22 ตุลาคม 2561
ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 เข้าร่วมโครงการ
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าเรียนคณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา ภาคการศึกษา 1/2561
โครงการตรวจสมรรถภาพทางกาย 2017
กิจกรรม "การเผชิญความตายอย่างสงบ"
การลงพื้นที่ ณ ศูนย์พักพิงผู้ลี้ภ้ยจากการสู้รบ แม่ลามาหลวง จ.แม่ฮ่องสอน
งาน TEDxPTRSU: The Pathways for Physical Therapists (เส้นทางที่หลากหลายของนักกายภาพบำบัด)
การคลายกล้ามเนื้อหลังการเล่นกีฬา
ออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์ทำกายภาพกับเครื่อง Redcord
พันผ้าล็อคเพื่อเพิ่มความมั่นคงของข้อเท้า
เทคนิคการกระตุ้นกล้ามเนื้อก่อนเล่นกีฬา
แนะนำคณะกายภาพบำบัด

ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์
คณบดีคณะกายภาพบำบัด