รศ. สุชาดา  นิมมานนิตย์
ผู้อำนวยการ
 
การศึกษา
อ.บ.  (เกียรตินิยม) ภาษาฝรั่งเศส-อังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.Ed. Landkiguage Education Pennsylvania State University, USA.
Cert., Royal Society of Arts in Teaching English to Adults Moray House, Edinburgh, Scotland.
Cert in TESOL Creative Teaching   Pilgrims, Canterbury, UK.
 
อีเมล์ : suchada.nmn@gmail.com
โทร : 4048
 
 
 
ผศ. ดร. อุบล  สรรพัชญพงษ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 
การศึกษา
ค.บ. การสอนภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Dip. ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Linguistics) RELC, Singapore.
M.A. English for Non-Native Speakers, Central Missouri State University, USA.
D. Ed. TESOL: Teaching English to Speakers of Other Languages, the University of Melbourne, Australia 
  
อีเมล์ : ubon.s@hotmail.com
โทร : 4043
 
 
 
อ.สุพัตรา ตู้จินดา
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
 
การศึกษา
อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
อีเมล์ : supattra_tuchinda@yahoo.com
โทร : 4052
 
 
 
อ.วีระ วันดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายทดสอบและบริการทางวิชาการ
 
การศึกษา
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยครูมหาสารคาม
B.A. (High Honours) (Anthropology) University of Montana, U.S.A.
TEFL/SL Certificate, University of Montana, U.S.A.
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
อีเมล์ : wundeeweera@yahoo.com
โทร : 4046