ประกาศ สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต


เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ Online ภาคการเรียนที่ 2/2562 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 (อ้างอิง : ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต)

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2562 ของสถาบันภาษาอังกฤษเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงของดการเรียนการสอนในชั้นเรียนตลอดภาคการศึกษาที่ 2/2562 และปรับการเรียนการสอนเข้าสู่ระบบ Online

สถาบันภาษาอังกฤษได้ทำการรวบรวมช่องทางการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาให้กับนักศึกษา
ตามลิ้งค์นี้ค่ะ >> คลิ๊ก