ผศ.ดร.พนิตนาฏ ชูฤกษ์


อีเมล์ :  panidnadc@yahoo.com


การศึกษา
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อ.กาญจนา ชีวาสุขถาวร

อีเมล์ : kanchana.c@rsu.ac.th


การศึกษา

ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
M.A. (English Language Studies and Methods) University of Warwick, U.K.อ.ปรีติ ปิยภัทร์

อีเมล์ :
preetireli@yahoo.com


การศึกษา
ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นศ.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีอ.มงคล โสดาจันทร์

อีเมล์ :
mongkol.s@rsu.ac.th


การศึกษา
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (ครู)อ.มาลี รุ่งไหรัญ

อีเมล์ :
aa.malee@yahoo.com


การศึกษา
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรอ.รุศดา บริสุทธิ์

อีเมล์ :
pborisooti@yahoo.com


การศึกษา
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
M.A. (TESOL) University of Colorado at Denver, U.S.A.อ.ศุภธิดา เทียมสมบูรณ์

อีเมล์ :
spthida@hotmail.com


การศึกษา
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
อ.ม. (ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอ.สุกัญญา โพธิสิทธิ์

อีเมล์ :
aa.sukanya@yahoo.com


การศึกษา
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศศ.ม. (การแนะนำและให้คำปรึกษา) Adamson University, Philippinesอ.สุพจนินท์ ดวงจินดา

อีเมล์ :
supachaninduangchinda@yahoo.com


การศึกษา
ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) (การศึกษานอกระบบโรงเรียน-ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อ.พัชรากร สีมานาถ

อีเมล์ :
patcharakorn.s@rsu.ac.th


การศึกษา
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ศศ.ม. English as an International Language จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอ.ศุภชัย แซ่เอี้ยว

อีเมล์ :
Supachai.sa@rsu.ac.th


การศึกษา
อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) อักษรศาสตร์บัณฑิต (เอกภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศศ.ม. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เอกการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) TEFL มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อ.วีรภา พงษ์พาณิชย์

อีเมล์ :
weerapapongpanich@yahoo.co.th


การศึกษา
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ) มหาวิทยาลัยรังสิตอ.ภูวกร ศรีกาญจนา

อีเมล์ : -การศึกษา
นศ.บ. นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
บธ.ม. บริหารธุรกิจ University of Ballarat, Melbourne, Australia
ศศ.ม. คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDAดร.วรณิช วสุรัตน์

อีเมล์ :
Voranij.v@rsu.ac.th


การศึกษา
B.A.Business English major Bangkok University International College (BUIC)
M.A.Applied Linguistics Ohio University, (TEFL certificate)
Ph.D.Interpersonal Communication Bangkok University (Bangkok University and Ohio University program)A. Grace Denubo Cesar

อีเมล์ :
Grace.c@rsu.ac.thการศึกษา
Bachelor of Arts in Elementary Education (Mathematics), Philippines
Master of Arts in Education (Curriculum and Instruction), ThailandA. Gary Ambito Torremucha

อีเมล์ :
gary.t@rsu.ac.th


การศึกษา
Certificates in Teaching English Online, Bureau of Educational and Cultural Affairs, USA
Learning Management System Administration (LMS-MOOC) MOODLE, Australia
Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL), American TESOL Institute, USA
Teaching English to Young Learners (TEYL), ECC Thailand
Teacher Development, Thailand Master of Arts in Education (ELT), Philippine Christian University
Bachelor of Education in English (ELT), University of Baguio, Philippinesอ.ณธกร เสถียรชยากร

อีเมล์ :
natakorn.s@rsu.ac.th


การศึกษา
The Cambridge Certificate in English Language Teaching to Adults (CELTA), University of Cambridge
Advanced Diploma in Travel and Tourism Management, University of Cambridge

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาลัยธุรกิจบัณฑิต
กจ.ม. (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.ม (ภาษาอังกฤษศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อ.ดวงฤทัย สุขแสง

อีเมล์ : duangrutai@yahoo.com


การศึกษา
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อ.นันทพร นฤนาทวัฒนา

อีเมล์ : nantaporn1416@yahoo.com


การศึกษา
ศศ.บ. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ศศ.ม. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล