ห้อง LAB (11-606,11-607)

สถาบันภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11)
โทรศัพท์ 0-2997-2200-40 ต่อ 4049, 4053

คุณจันทร์เพ็ญ เรืองศรี
โปรแกรมเมอร์

อีเมล์ : janpen.rs@yahoo.com
โทร : 4053คุณพรเทพ เปรื่องปราชญ์
โปรแกรมเมอร์

อีเมล์ : pporntap@yahoo.com
โทร : 4049