RSU2TEST

     การทดสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ในระดับบัณฑิตศึกษา
โดยการสอบจะใช้ระบบ Computer-Based ข้อสอบแบ่งเป็น 3 ส่วน

    ส่วนที่ 1: LISTENING COMPREHENSION

    ส่วนที่ 2: STRUCTURE AND EXPRESSION

    ส่วนที่ 3: READING COMPREHENSION

  • คะแนนเต็ม 100 คะแนน
 
  
     
      •
ระเบียบการปฏิบัติในการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ RSU2TEST

      • ขั้นตอนการชำระเงิน และการแสดงหลักฐานในการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ RSU2TEST

      กำหนดการรับสมัคร และการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ RSU2TEST


      • สมัครสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ RSU2TEST

      • ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ RSU2TEST

      • ประกาศผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ RSU2TEST