ประวัติวิทยาลัยเภสัชศาสตร์

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย เริ่มเปิดสอนในปีการศึกษา 2530 เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่มีความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพของประชาชนในด้านการผลิตยาและการใช้ยา ทั้งยาแผนปัจจุบันและยาสมุนไพร ตลอดจนให้คำแนะนำในการระวังรักษาสุขภาพของประชาชนในการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และการใช้วิธีการทางธรรมชาติบำบัดต่าง ๆ อย่างมีเหตุมีผล การเปิดสอนสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ถือได้ว่าเป็นการช่วยประเทศชาติในการผลิตเภสัชกรมารับใช้สังคมโดยไม่พึ่งพาต่องบประมาณแผ่นดิน

ในระยะแรกวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ผลิตเภสัชกรที่ปฏิบัติงานได้ทุกด้านของวิชาชีพ เช่น เภสัชกรโรงพยาบาล เภสัชกรการตลาด เภสัชกรโรงงานอุตสาหกรรมยา เภสัชกรชุมชน และเภสัชกรด้านการวิจัยและพัฒนายา เป็นต้น และได้มีการปรับปรุงหลักสูตรอีกหลายครั้ง คือ หลักสูตรเภสัชศาสตร์ปีการศึกษา 2542, 2544, 2546, 2547 และ 2548 ตามลำดับ ต่อมาปณิธานของวิชาชีพเน้นหนักไปในด้านการดูแลความปลอดภัยในการใช้ยาของประชาชน และบทบาทในด้านการป้องกันโรคมากขึ้น เพื่อสนองความต้องการของสังคม นอกจากนั้นสภาเภสัชกรรมได้เริ่มมีบทบาทในการควบคุมการผลิตเภสัชกรมากขึ้น โดยได้กำหนดให้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป เฉพาะหลักสูตรเภสัชศาสตร์ที่เปิดสอน 6 ปี เท่านั้นที่จะได้รับการอนุมัติจากสภาเภสัชกรรมให้สอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได้ ทำให้วิทยาลัยฯ ต้องปรับเปลี่ยนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตจากเดิมที่เป็นหลักสูตร 5 ปี ให้เป็นหลักสูตร 6 ปี ในปีการศึกษา 2552 คือหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2552 (Doctor of Pharmacy Program) เป็นหลักสูตรเพื่อให้เภสัชกรสามารถเตรียมยา เลือกสรรยา และบริการด้านยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการศึกษาด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมให้มีความเชี่ยวชาญในด้านเภสัชกรรมปฏิบัติ ซึ่งเน้นบทบาทการดูแลผู้ป่วย โดยได้เพิ่มเนื้อหาขององค์ความรู้ทางการบำบัดด้วยยา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค และการใช้ยาในผู้ป่วยแต่ละราย เข้าใจระบบองค์กรสาธารณสุข และมีความสามารถในการสื่อสารกับผู้ป่วยและบุคลากรอื่นในทีมงานสุขภาพได้ ตลอดจนมุ่งพัฒนาทักษะและประสบการณ์ด้วยการฝึกปฏิบัติงานจริงและมุ่งเน้นให้บัณฑิตเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม และได้ผ่านการรับรองมาตรฐานหลักสูตรจากสภาเภสัชแล้ว

ในปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้ง โดยแยกออกเป็น 2 สาขาวิชาเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะทางคือ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2555 (Doctor of Pharmacy Program in Pharmaceutical Care) และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2555 (Doctor of Pharmacy Program in Industrial Pharmacy) มุ่งเน้นทางด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ โดยมุ่งผลิตเภสัชกรที่มีความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ ในด้านการผลิตและการประกันคุณภาพยา รวมทั้งมีความรอบรู้และสามารถ ในการประเมินความเจ็บป่วยเบื้องต้น เพื่อเลือกสรรยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ และให้คำแนะนำการใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม มีความสามารถในการแก้ปัญหาค้นคว้าวิจัยและพัฒนายาตามกระบวนการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ได้ มีความเชี่ยวชาญรอบรู้ต่อเศรษฐกิจด้านยาระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการพึ่งพาตนเองในด้านการใช้ยาของประเทศสามารถดูแลคุ้มครองผู้บริโภค ด้านอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตลอดจนมุ่งพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพ โดยการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม
นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการปรับลดจำนวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาศึกษาทั่วไป จาก 32 หน่วยกิตมาเป็น 30 หน่วยกิต ทำให้คณะฯต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้ง ซึ่งเป็นหลักสูตรปีการศึกษา 2556 คือ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2556 และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2556

สำหรับหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยฯ ได้มุ่งจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ จำนวน 3 หลักสูตรดังนี้
– หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาเภสัชศาสตร์) พ.ศ. 2555
– หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาเภสัชศาสตร์) พ.ศ. 2555 และ
– หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาพฤกษเวชศาสตร์) พ.ศ. 2556

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์เปิดดำเนินการจนถึงปัจจุบันมีคณบดี 5 ท่านคือ
ศ.(พิเศษ) ภญ. ฉวี บุนนาค (ปีการศึกษา 2530 – 2541)
ศ.ดร.ภญ. สสี ปันยารชุน (ปีการศึกษา 2541 – 2544)
รศ.ดร.ภญ. อรพรรณ มาตังคสมบัติ (ปีการศึกษา 2545 – 2553)
ศ. (พิเศษ) ดร.ภญ. กฤษณา ไกรสินธุ์ (ปีการศึกษา 2553 – 2555)
ผศ.ดร.ภก. ธนภัทร ทรงศักดิ์ ดำรงตำแหน่งคณบดีคนปัจจุบัน

วิทยาลัยฯ ผลิตเภสัชกรรุ่นแรกออกไปในปี พ.ศ. 2535 จำนวน 41 คน ถึงปัจจุบันได้ผลิตเภสัชกรไปแล้วรวม 24 รุ่นมีจำนวนทั้งสิ้น 2,926 คน