วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา

วิสัยทัศน์
มุ่งผลิตเภสัชกรที่รอบรู้ คู่คุณธรรม บูรณาการความรู้สู่สังคม

พันธกิจ
1. ผลิตเภสัชกรที่มีคุณภาพ รอบรู้ ใฝ่รู้ และเพียบพร้อมด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของสังคมธรรมาธิปไตย
3. ส่งเสริมให้มีงานวิจัยที่สร้างสรรค์ มีคุณค่าต่อการพัฒนาสังคม
4. สร้างความตระหนักและความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาติ

ปรัชญา
สร้างสรรค์สิ่งที่ดีสู่สังคม

ปณิธาน
สร้างสรรค์สิ่งที่ดีสู่สังคม

เอกลักษณ์
มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ ที่การศึกษาคือนวัตกรรม

อัตลักษณ์
ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์อย่างรับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต จัดตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาในสาขาเภสัชศาสตร์ให้แก่ประชาชนที่มีความต้องการที่จะเป็นเภสัชกร แต่ติดขัดที่ข้อจำกัดของการให้การศึกษาในสาขาวิชานี้ของมหาวิทยาลัยของรัฐ และเป็นการช่วยเหลือภาครัฐในการผลิตเภสัชกรที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม