การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ

ขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) ชั้น 1
โทร. 0-2791-5500-10 โทรสาร 0-2997-2394

เอกสารประกอบการสมัครเข้าศึกษา
1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน (ติดต่อซื้อได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา ชุดละ 300 บาท)
2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1) จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (ใบ ปพ.7) จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่ยังไม่จบชั้น ม.6)
5. ผู้สมัครเรียนต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง เท่านั้น