ภาพรวมการดำเนินงานและการพัฒนา

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สอดคล้องกับการพัฒนาวิชาชีพ ตามหลักสูตรเภสัชศาสตร์ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและสภาเภสัชกรรม หลักสูตร 6 ปีในสองสาขา ได้แก่ เภสัชกรรมอุตสาหการและการบริบาลทางเภสัชกรรม นอกจากการผลิตเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะฯยังได้ดำเนินการด้านบัณฑิตศึกษา จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพฤกษเวชศาสตร์ คณะฯได้ผลิตผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาของเศรษฐกิจและสังคม และมีงานบริการวิชาการที่เป็นการส่งเสริมการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยการดำเนินงานครอบคลุมภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ