ติดต่อวิทยาลัย

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารวิทยาศาสตร์ (ตึก 4) ชั้น 2
52/347 พหลโยธิน 87 ถ.พหลโยธิน อ.เมือง
จ.ปทุมธานี 12000
โทร. 0-2997-2222 ต่อ 1422
โทรสาร. 0-2997-2222 ต่อ 1403
อีเมล์. rsu.pharmacy@gmail.com