ประกาศผลสอบ

ประกาศผลผู้สอบผ่านคณะเภสัชศาสตร์ รอบที่ 2 ภาคการศึกษา S/2561

ขั้นตอนการลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2561

รายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษาสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม

รายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษา สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ

ทุกสาขาวิชาเปิดเรียนวันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561