ประกาศผลสอบ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษาวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ รอบยื่นผลการทดสอบระดับชาติ O-NET, GAT, PAT2 และ GPAX ประจำปี 2561
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม และ สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้สอบผ่าน 2 สาขา กรณีพิเศษ 3-61

ดาวน์โหลดขั้นตอนการลงทะเบียน

ดาวน์โหลดใบรับรองแพทย์