รับรองสถาบัน

ปีการศึกษา 2561 สภาเภสัชกรรม

ให้การรับรองปริญญาคณะเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย

จำนวน 19 สถาบัน

 

       ผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองปริญญาถึงจะสามารถเข้าสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได้เท่านั้น ดังต่อไปนี้

 

1. คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

3. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

5. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

7. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

8. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

10. คณะเภสััชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

11. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

12. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

13. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

14. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

15. สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

16. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทริน์เอเชีย (รับรองแบบมีเงื่อนไข)

17. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

18. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  (รับรองแบบมีเงื่อนไข)

19. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (รับรองแบบมีเงื่อนไข)

ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2561 สภาเภสัชกรรม

ดาวน์โหลดเอกสาร