ทีมผู้บริหาร

ผศ.ดร.ภก.ธนภัทร ทรงศักดิ์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
อ.ภญ.อาทิมนต์ วุฒิพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อ.ดร.ภก.นันทชัย หาญประมุขกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
อ.ดร.ภญ.ศราพร หริการภักดี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อ.ดร.ภก.ปฐม โสมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
อ.ดร.ทนพ.ปฐมพงษ์  สถาพรพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสื่อสารองค์กร